Dariusz Milewski
   "Wyprawa na Suczawę 1653"

   ISBN: 978-83-89943-22-4
   208 str.
   145x205 mm
   Okładka miękka ze skrzydełkami
   6 map i schematów
   Zabrze 2007


Spis treści:

Wstęp
I Mołdawia - znaczenie geopolityczne i geneza konfliktu 1653 r.
II Rzeczpospolita wobec wojny - sojusz z Rakoczym
III Początek oblężenia Suczawy i interwencja kozacka IV Siły polskie
V Wyprawa Jana Kondrackiego i działania pod Suczawą w końcu sierpnia 1653 r.
VI Przybycie Henryka Denhoffa i śmierć Tymofieja
VII Sprawa odsieczy
VIII Kapitulacja Suczawy
IX Ocena wyprawy
Zakończenie
Aneksy
Przypisy
Spis map
Bibliografia
Wykaz skrótów

Opis książki:

W 1653 r. mijało pięć lat od wybuchu powstania kozackiego pod wodzą Bohdana Chmielnickiego, które doprowadziło do ogromnych zniszczeń na Ukrainie i niemalże sparaliżowało politykę zagraniczną Rzeczypospolitej. Wzrost potęgi Kozaczyzny, a zarazem chęć umocnienia jej niezależności od Polski, skłoniły Chmielnickiego do podjęcia próby podporządkowania przyjaznej Polsce Mołdawii. Drogą do tego było wymuszone małżeństwo syna Chmielnickiego z córką hospodara mołdawskiego w 1652 r. Powstała sytuacja nie do przyjęcia zarówno dla Polski, jak i sąsiadów Mołdawii – Siedmiogrodu i Wołoszczyzny. W 1653 r. państwa te podjęły wspólną akcję zbrojną przeciw Kozakom, dążąc do ich usunięcia z Mołdawii. Decydujące znaczenie w powodzeniu tej kampanii miał udział dywizji polskiej pod wodzą Jana Kondrackiego, która walnie przyczyniła się do zdobycia bronionej przez młodego Chmielnickiego Suczawy. Akcja ta była jedynym pozytywnym skutkiem nieudanej wyprawy żwanieckiej przeciw Kozakom, która miała zdławić powstanie. Pomimo tego pozostała ona niemal nieznana historiografii, która bazowała na przestarzałych opracowaniach z XIX w. Niniejsza książka, wykorzystująca nowe źródła oraz opracowania zagraniczne, stara się wypełnić tę lukę.

O autorze:

Dariusz Milewski, ur. w 1974 r. w Mławie. Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 r. doktoryzował się tamże na podstawie pracy „Rywalizacja polsko-kozacka o Mołdawię w dobie powstania Bohdana Chmielnickiego (1648–1653)”. Interesuje się historią wojskowości, głównie epoki nowożytnej, a także stosunkami Rzeczypospolitej z Kozaczyzną, Turcją i jej wasalami w XVI–XVII w. Wyniki swych badań publikował w artykułach naukowych i popularnonaukowych, m.in. w „Baroku”, „Przeglądzie Wschodnim”, „Bibliotece Poznańskiego Humanistycznego Towarzystwa Naukowego”, „Mówią Wieki” i „Rzeczpospolitej”. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Powrót

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: