Michał Wieliczko-Wielicki
   "Wojna domowa w Rosji 1917–1921"

  

ISBN 978-83-67730-04-4
92 str.
163x235 mm

Mapy: 16

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2023


 


Spis treści:

Wstęp
I. Rok 1917
II. Rok 1918
III. Rok 1919
IV. Rok 1920
V. Rok 1921
Spis szkiców


O książce:
Po rewolucji marcowej, w wyniku której upadł tron carów rosyjskich, wojsko carskie – najprzedniejszy symbol ustroju absolutystycznego, konało wraz z ustrojem, który je stworzył. Zdemoralizowane i zdezorganizowane wojsko masowo opuszczało fronty, a ulegając demagogicznej propagandzie bolszewików (dawna RSDRP-B, później RKP (b), wysunęło żądanie pokoju za wszelką cenę. Olbrzymie masy uzbrojonego chłopstwa wołały o podział ziemi. Rząd Tymczasowy Ks. Lwowa (Kiereński, Lebiediew, Ceretelli, Skobielew, Pierewierziew, Oldenburg, Awksentjew) postanowił jednak prowadzić wojnę aż do zwycięstwa, ziemię zaś zachował w rękach ziemian. Rozkład jednak był tak głęboki, że o dalszej walce nie mogło być już mowy.
W jesieni 1917 r. zaczął się żywiołowy ruch odwrotowy wojska z frontu. W tych warunkach rząd nie mógł zyskać potrzebnej popularności wśród rozhuśtanych przez rewolucję mas. Niemal bezkrwawa dotychczas rewolucja grozić poczęła zaciekłą wojną domową i rozlewem krwi
...

 


O autorze:
Michał Wieliczko-Wielicki (1899-1939) – oficer artylerii, historyk wojskowości, pedagog, bibliofil i bibliotekarz  związany z przedwojenną Szkołą Podchorążych Artylerii (SAP) w Toruniu. Autor takich pozycji jak „Zarys historii wojennej 13-go kresowego pułku artylerii polowej” czy „Rozwój sprzętu artyleryjskiego i metod strzelania artylerii w zarysie”.


   Marcin Suchacki
   "Od Ober-Selk do Helgolandu 1864:
    austriackie siły zbrojne w wojnie z Danią
"

  

ISBN 978-83-67730-03-7
66 str.
163x235 mm

Mapy: 5

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2023


 


Spis treści:

Wstęp
I. Organizacja VI korpusu austriackiego
II. Od Ober-Selk do Helgolandu 1864
III. Austriackie konkluzje po wojnie duńskiej
Aneksy
Bibliografia
Spis map


O książce:
Rankiem 4 lutego 1864 roku feldmarszałek porucznik  Ludwig von Gablenz, wódz naczelny ekspedycyjnego korpusu austriackiego, wizytował żołnierzy, którzy w dniu poprzednim w rejonie szlezwickiej miejscowości Ober-Selk stoczyli ostrą potyczkę z siłami duńskimi. W świcie rakuskiego generała podążał liczący sobie wówczas 32 lata kapitan Wilhelm von Gründorf, którego losy odzwierciedlały pokrętne dzieje habsburskiej monarchii. On sam w dobie Wiosny Ludów  przeżył okres fascynacji rewolucyjnymi ideami, co zaowocowało nawet wstąpieniem przezeń w szeregi formowanego w Grazu Legionu Akademickiego, mającego bić się za zwycięstwo nowych prądów. Po upadku wiedeńskiej rewolucji młody Gründorf uniknął spodziewanych represji dzięki protekcji wuja, wysoko postawionego wojskowego w służbie Franciszka Józefa I. Z rewolucjonisty Wilhelm stał się oficerem Najjaśniejszego Pana, na polach Solferino  zyskując tytuł szlachecki. Tamtego ranka pełen entuzjazmu i dumy z cesarskiej armii przyglądał się bacznie widowisku rozciągającemu się przed jego oczyma, o czym sam po latach tak informował: „Zostałem zaproszony przez głównodowodzącego na przejażdżkę na Wzgórze Króla Sygurda, gdzie dzień wcześniej brygada Gondrecourta stoczyła chwalebny bój z siedmioma batalionami generała Steinmanna. […] Złożony z dzielnych Polaków sławny 30 pułk utracił tam majora Stampfera, który zginął śmiercią bohatera, gdy prowadził własny batalion do szturmu na  wspomniane wzgórze. […] Potyczka okazała się gorąca, choć  owego dnia temperatura spadła do dziewiętnastu stopni poniżej zera. Brygadzie Gondrecourta słusznie nadano...

 


O autorze:
Marcin Suchacki (1979), historyk i pisarz, wychowanek II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2013 r. publikuje w naszym Wydawnictwie, koncentrując się na wojnach o zjednoczenie Niemiec i Włoch. Niniejsza książka stanowi dwunastą w jego dorobku.   Julian Stachiewicz
   "Działania zaczepne 3 armii na Ukrainie"

  

ISBN 978-83-67730-02-0
98 str.
163x235 mm

Mapy: 16

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2023

 


Spis treści:

Wstęp
I Przygotowania do ofensywy
II Pierwsza faza ofensywy (17-27 kwietnia)
III Druga faza ofensywy (28 kwietnia – 9 maja)
Mapy
Spis map i schematów


O książce:
Rosja kończyła wojny na frontach wewnętrznych, zwalniając w ten sposób swe siły do walki z Polską. Nader słaby z początkiem 1920 roku front przeciw polski (cztery do pięciu dywizji) był zasilany stale w miarę stopniowej likwidacji innych nieprzyjaciół. Już w połowie marca liczył on szesnaście dywizji piechoty i dwie dywizje jazdy w sile około 89000 bagnetów i szabel. Jednocześnie wprowadzono w początkach marca nowy podział organizacyjny frontu. Front na północ od Polesia (do rejonu Szaciłek) podlegał, jak dotychczas, „dowódcy frontu zachodniego”. Natomiast na południe od Prypeci stojącą XII armię i XIV armię, która główną siłą stała wzdłuż granicy rumuńskiej, podporządkowano „dowódcy frontu południowo-zachodniego”, któremu również podlegała, dalej na południu, nacierająca na Krym XIII armia sowiecka (...)
Gdy po naszym uderzeniu, w pierwszych dniach marca na Mozyrz i Kolenkowicze, rozpoczęło się przeciwdziałanie sowieckie, główny nacisk ofensywny wojsk czerwonych objął oprócz Polesia również i część frontu na południe od Prypeci. W połowie marca dowództwo sowieckie nakazało tam ofensywę na większą skalę XII armii na Równe; armia XIV miała przeprowadzić natarcie dalej na południe.
Natarcie to, dzięki temu, że wcześnie dowiedziano się o planach sowieckich, zostało z łatwością odparte i stłumione w zarodku. Okazało się jednak, że Rosjanie sprowadzili tam nowe siły oraz że po nieudaniu się marcowej ofensywy trwa na froncie ukraińskim dalszy dopływ świeżych sił. Wszelkie dane, zebrane o nieprzyjacielu z początkiem kwietnia, świadczyły o tym, że większość sił swoich, ściąganych z innych frontów, skupia on na Ukrainie. Na tej podstawie zdecydował Naczelny Wódz przeprowadzić naszą ofensywę na Ukrainie...

 


O autorze:
Julian Stachiewicz, ps. „Wicz” (1890–1934) – polski historyk wojskowości, generał brygady Wojska Polskiego. Był członkiem Związku Walki Czynnej. Służył w Legionach Polskich. Później został m.in. szefem Sztabu Komendy Głównej POW, szefem Sztabu Dowództwa Głównego Wojsk Wielkopolskich, szefem Sztabu Kwatery Głównej Naczelnego Wodza, szefem Sztabu Frontu Środkowego i szefem Sztabu 6. Armii w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Kierował Wojskowym Biurem Historycznym. Powołał do życia Przegląd Historyczno-Wojskowy.


   Jakub Juszyński
   "Wojny Rusi z Połowcami w XI–XIII wieku"

  

ISBN 978-83-67730-01-3
64 str.
163x235 mm

Mapy: 3

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2023

 


Spis treści:

Wstęp
I Źródła pisane
II Wojskowość połowiecka
III Walki w XI-XII wieku
IV Wyprawa kniazia Igora
V Walki Romana halickiego
Bibliografia
Spis map


O książce:
Wojny Rusi z Połowcami  nie były nigdy omawiane w polskiej literaturze historycznej. Nie zwracały uwagi tak, jak na przykład późniejszy podbój Rusi przez Mongołów. Wynika to stąd, że wojny rusko-połowieckie nie miały wpływu na Polskę. Jednak jest to temat warty omówienia choćby z punktu widzenia historii wojskowości.
Konflikty te toczyły się na rozległych obszarach Rusi i połowieckich stepów, przy zaangażowaniu wielkich sił po obu stronach. W walkach użyto rozmaitych typów broni i sprzętu, w tym machin miotających ogień. Wojskowość ruska, mimo ograniczonej roli konnicy, wykazała się skutecznością w walce z koczowniczym wrogiem w otwartych bitwach, zasadzkach i oblężeniach.
Przebieg wojen Rusów z Kunami przekazują ruskie źródła, pozwalając odtworzyć tło wydarzeń. Miały one miejsce w okresie rozbicia Rusi na wiele księstw, które zwalczały się wzajemnie bez przebierania w środkach. Skonfliktowani kniaziowie wzywali też Połowców do walki z innymi ruskimi władcami. Po jakimś czasie zaczęli też wchodzić w związki dynastyczne z połowieckimi chanami
...

 


O autorze:
Jakub Juszyński (1988), jest z wykształcenia historykiem. Zajmuje się odtwarzaniem starożytnych metod walki konnej w galopie bez siodła i strzemion, a także Połowca węgierskiego. Publikuje w „De Re Militari”, „Nowych Studiach Grunwaldzkich”, „Mówią Wieki” i „Pruthenii”.


   Jakub Juszyński
   "Wojskowość prusko-jaćwieska w XIII wieku"

  

ISBN 978-83-67730-00-6
65 str.
163x235 mm
Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2023

 

Spis treści:

 

Wstęp
I. Jeździectwo
II. Opancerzenie
III. Broń do walki wręcz
IV. Broń dystansowa
V. Użycie sań w walkach oraz działania oblężnicze
VI. Wojownicy bałtyjscy w Kodeksie Lubińskim
VII. Fortyfikacje
VIII. Liczebność wojsk
IX. Ideologia pogańska
X. Podsumowanie wzajemnych wpływów w wojskowości polskiej i prusko-jaćwieskiej
BibliografiaO książce:

XIII wiek był okresem, w którym Prusowie, Jaćwingowie i Litwini toczyli zażarte walki z sąsiadami i między sobą. Najeżdżali Polskę, Ruś i Łotwę, często też byli werbowani przez polskich i ruskich władców do bratobójczych wojen. Duża część Prusów i Jaćwingów wspierała Krzyżaków przeciw swoim rodakom i Litwinom, stanowiąc często większą część wojsk zakonnych.
Prusowie i Jaćwingowie wyróżniali się charakterystycznymi dla siebie metodami prowadzenia walk w bitwach i oblężeniach, uzbrojeniem czy zwyczajami wojennymi. Typowe dla nich elementy uzbrojenia, jak hełmy pekilhube czy tarcze typu pawęż, stały się ich rozpoznawalnymi cechami. Pojawiają się one często w ikonografii polskiej czy niemieckiej z XIII i XIV wieku. Również źródła pisane zaznaczają bałtyjskie cechy uzbrojenia.
Znaleziska archeologiczne z ostatnich lat znacząco zwiększyły stan źródeł na temat wojskowości prusko-jaćwieskiej czy litewskiej. Mimo to, jak dotąd nie powstała żadna praca naukowa czy popularnonaukowa, która omówiłaby temat. Dlatego powstała ta książka. Przedstawiono tu nie tylko prusko-jaćwieskie jeździectwo czy uzbrojenie zaczepne i ochronne. Nakreślone zostały także inne elementy, charakterystyczne dla Prusów i Jaćwingów: użycie sań w walkach, metody działań oblężniczych, system zasieków i innych umocnień, a także ideologia pogańska...

 

O autorze:
Jakub Juszyński (1988), jest z wykształcenia historykiem. Zajmuje się odtwarzaniem starożytnych metod walki konnej w galopie bez siodła i strzemion, a także Połowca węgierskiego. Publikuje w „De Re Militari”, „Nowych Studiach Grunwaldzkich”, „Mówią Wieki” i „Pruthenii”. Wojskowość prusko-jaćwieska w XIII wieku jest jego dziesiątą książką.

   

   Tomasz Świątkowski
   "Łuk i łucznictwo w kulturze wybranych
    ludów starożytności
"

  

ISBN 978-83-67111-50-8
163 str.
155x214 mm

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2023

 


Spis treści:

Lista używanych skrótów
Przedmowa
Wstęp
I Rozważania wprowadzające
II Łuk jako narzędzie
III Łuk w praktyce
IV Łuk i łucznictwo w kontekstach kulturowych działań o charakterze militarnym
V Łuk i łucznictwo w kontekstach mentalnych i magicznych
Zakończenie i podsumowanie
Spis ilustracji
Bibliografia


O książce:
Łuk to narzędzie używane przez ludzi od dziesiątków tysięcy lat aż do dnia dzisiejszego. Wynaleziony w paleolicie, stał się główną bronią myśliwych mezolitu, neolitu, epoki brązu i żelaza. Posługiwali się nim też wojownicy wszystkich kultur starożytności, choć nie wszędzie osiągnął podobne znaczenie symboliczne i znaczenie w sztuce wojennej. Na wschód od Morza Śródziemnego rozciągała się istna „kraina łuczników”, których napór na Europę został powstrzymany przez Greków w V w. p.n.e. podczas wojen perskich. Zanim jeszcze osiągnął status głównej broni wielu ludów (takich jak Egipcjanie, Asyryjczycy, Scytowie, Persowie, mieszkańcy Krety), był narzędziem, które pozwoliło ludziom przyspieszyć wielką wędrówkę na północ z dotychczasowych siedzib w Afryce, pomogło walnie w zasiedleniu Europy, Azji i obu Ameryk. Później stał się częścią kultury wielu ludów, bronią symboliczną, atrybutem bóstw, herosów, metaforą panowania i dominacji w rękach królów, w rękach wojowników: działań o charakterze militarnym, symbolem o wielu zróżnicowanych i często wykluczających się znaczeniach w wielu odmiennych kulturach.
Jak długie są dzieje tego oręża oraz w jakich znaczeniach symbolicznych występował w różnych kulturach starożytności? Nawet ogólne badania, bez uszczegółowienia w ramach konkretnej kultury, wskazują na traktowanie łuku jako symbolu wojny, łowów, atrybutu monarchy, wojownika i myśliwego, a nawet symbolu męskości lub – w innych kulturach – kobiecości. Pojawia się wiele metaforycznych znaczeń, przypisywanych temu jednemu z najstarszych elementów uzbrojenia w dziejach człowieka...

 


O autorze:
Tomasz Świątkowski (1983), absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, student Szkoły Doktorskiej UJK, publicysta. Specjalizuje się w historii wojskowości epok przedindustrialnych.


   

   Patryk Tomala
   "Niemieckie kolonie na Pacyfiku oraz w Chinach
    na przełomie XIX i XX wieku
"

  

ISBN 978-83-67111-48-5
416 str.
155x214 mm

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 


Spis treści:

Wstęp                                       
I Dzieje niemieckiego kolonializmu do XIX wieku
II Kolonializm II Rzeszy w XIX i XX wieku
III Pacyfik
IV Początki niemieckiego kolonializmu na Pacyfiku
V Niemcy w Cesarstwie Chińskim
VI Kaiser-Wilhelmsland, Wyspy Salomona, Archipelag Bismarcka
VII Samoa
VIII Mikronezja
IX I wojna światowa
X Implikacje
Podsumowanie
Apendyks
Aneksy
Biogramy
Glosariusz
Bibliografia
Podziękowania
Summary/Zusammenfassung


O książce:
Sen Cesarstwa Niemieckiego o powstaniu imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce, trwał do 1914 roku, kiedy to wojska angielskie, belgijskie, francuskie, japońskie, australijskie oraz nowozelandzkie zajęły większość cesarskich Schutzgebiete.
Dzieje kolonializmu to historia cierpienia i wyzysku, a jednocześnie czas barwnych opowieści, odkryć, mitów i bohaterów. To okres bolesnego dla kolonizowanych zerwania z przeszłością i wywodzącą się z kulturowo-historycznych naleciałości identyfikacją samych siebie, a równocześnie niejednokrotnie brutalny punkt startowy do narodowej przyszłości, jakże odmiennej pod względem socjologiczno-kulturowym od tego, co dotąd kształtowało daną społeczność. Kolonializm niesie swoje pokłosie aż do dzisiaj, a utarte w jego czasie schematy nadal pokutują na obrazie dawnych kolonii. Europa zmieniała cały świat na swój obraz i podobieństwo. Proces ten trwał zadziwiająco krótko w skali historii świata, jednak jego wpływ był, jest i będzie jeszcze długo odczuwalny na całej kuli ziemskiej...

 


O autorze:
Patryk Tomala (1990). Absolwent historii na Uniwersytecie Opolskim. Kurator Museum. Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz w Neustrelitz. Prezes stowarzyszenia Semper Silesiana, członek zarządu Annalise-Wagner Stiftung. Autor książki „Emin Pasza. Wieczny Tułacz” oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych.


   Eugen Gorb
   "Prut 19–21 VII 1711. Północna kampania
    wielkiego wezyra
"

  

ISBN 978-83-67111-47-8
104 str.
163x235 mm

Mapy: 10

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 


Spis treści:

Wstęp
I Węzeł gordyjski. Stosunki rosyjsko-tureckie w pierwszej dekadzie XVIII wieku
II Siły i plany przeciwników
III Pójście na śmierć (czerwiec 1711)
IV Rajd generała Rönne
V Decydująca bitwa pod Stănileşti
Epilog
Aneksy
Bibliografia
Spis map


O książce:
W XVIII wieku armie rosyjska i osmańska spotkały się na polu bitwy czterokrotnie. To właśnie w tym stuleciu Rosjanie odnieśli jedne z najgłośniejszych zwycięstw i jednocześnie jedne z najbardziej gorzkich porażek, nie tylko w wojnach z Imperium Osmańskim, ale i w całej historii wojskowości rosyjskiej. Nawet pobieżne zapoznanie się ze źródłami daje jednoznaczną odpowiedź na pytanie o wynik trzydniowej bitwy, która rozegrała się pod Stănilești, nad brzegiem rzeki Prut, w lipcu 1711 roku – była to bezwarunkowa kapitulacja armii rosyjskiej i cara Piotra I osobiście. Niemniej jednak do dziś czołowi rosyjscy znawcy historii kampanii pruckiej bronią tezy, że car opuścił brzegi Prutu jako zwycięzca.
Rzecz w tym, że historia kampanii pruckiej całkowicie rozbija utrwalony w historiografii mit Piotra jako wielkiego dowódcy, mądrego i dalekowzrocznego stratega, który przez wieki dominował zarówno w nauce historycznej, jak i w świadomości społecznej. Zamiast tego gloryfikowanego obrazu, widzimy przestraszonego na śmierć, niemal pokonanego monarchę, biegającego histerycznie po obozie rosyjskim, otoczonego ze wszystkich stron przez wroga, niemogącego wypowiedzieć ani słowa – takim współcześni widzieli cara Piotra nad brzegiem Prutu. A przecież dwa lata temu ten sam monarcha z triumfem świętował swoje zwycięstwo nad najsilniejszą i najbardziej zdyscyplinowaną armią w Europie. Zawsze trudno pogodzić się ze złudzeniami rozbitymi do fundamentów, dlatego w rosyjskiej historiografii pojawił się kompromisowy obraz wojny rosyjsko-tureckiej z lat 1710-1713, w którą Piotr zaangażował się nie z własnej woli i wyszedł z niej z poczuciem godności.
W rzeczywistości sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Triumfator spod Połtawy, car Piotr I traktował zbliżającą się wojnę jako łatwą rozgrywkę, ufając lekkomyślnym zapewnieniom niektórych doradców, że wszyscy chrześcijanie na Bałkanach powstaną, gdy tylko car i jego armia staną na osmańskich ziemiach. Jak zobaczymy poniżej, obiecanego powstania nie było nawet w kartach – armia rosyjska została pozostawiona twarzą w twarz z Osmanami, którzy w przeciwieństwie do Rosjan poważnie traktowali swojego wroga i odpowiedzialnie podchodzili do takich rzeczy, jak planowanie i wywiad, o czym rosyjscy generałowie tym razem zapomnieli, ufając niepewnym szpiegom i agentom spośród bałkańskich chrześcijan
...

 


O autorze:
Eugen Gorb (1989), historyk z wykształcenia, absolwent Mariupolskiego Uniwersytetu Państwowego (Ukraina) i studiów doktoranckich Donieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stusa. Stypendysta Centrum Historii Miejskiej (Lwów) i Instytutu Nauk o Człowieku (Wiedeń). Jego współpraca z wydawnictwem „Inforteditions” zaowocowała trzema książkami oraz szeregiem map do wydań książkowych naszej oficyny.   Amet-chan Szejchumierow
   "Dowódcy Chanatu Krymskiego. Tuhaj-bej"

  

ISBN 978-83-67111-46-1
109 str.
163x235 mm

Mapy: 9

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 


Spis treści:

Od wydawcy
Wstęp
I Krym i jego sąsiedzi w pierwszej połowie XVII wieku
II Droga po chwałę
III Rok wielkich zwycięstw
IV Pamięć o bohaterze
Zakończenie
Bibliografia
Spis map


O książce:
W pierwszej połowie XVII wieku Chanat Krymski był jednym z najsilniejszych państw w Europie Środkowo-Wschodniej. Był on częścią rozległego świata muzułmańskiego, który rozciągał się od Maroka po Indonezję i stanowił jednolitą przestrzeń kulturową. Państwo Girejów obejmowało Półwysep Krymski (z wyjątkiem Wybrzeża Południowego i Kerczu, rządzonych przez turecką administrację ejaletu Kaffy) oraz stepy od Dniepru po Kubań włącznie.
Chanowie krymscy uważali ziemie czerkieskie na Północnym Kaukazie za część swojego imperium. Pas ziem nadbrzeżnych od Dunaju do Dniepru wchodził w skład państwa osmańskiego, ale ludność tatarska tych terenów była podwójnie podporządkowana sułtanowi-chanowi. Jały agasi (aga nadbrzeża) był namiestnikiem chana nad Tatarami budziackimi, największej społeczności tatarskiej w regionie Morza Czarnego poza Krymem i Kubaniem.
Kierowanie państwem i dowództwo nad armią były synonimami. Głową państwa był chan, który był również naczelnym dowódcą. Jego zastępca i następca nosił tytuł kałgi (kałga-sułtan). Drugi następca chana nosił tytuł nureddina (nureddin-sułtan). Pod nieobecność chana to właśnie oni mieli dowodzić armią. Pod jego dowództwem dowodzili odpowiednio prawą i lewą flanką. Inni członkowie rodziny Girejów (sułtani) byli również dowódcami wojskowymi. Bejowie (begowie), wyższa szlachta chanatu, łączyli funkcje dowódców i zarządców. Przedstawiciele głównych rodów chanatu – Szirinów, Mansurów, Barynów, Argynów, Sedżeutów i Jaszławów – brali udział w rządzeniu krajem razem z Girejami...

 


O autorze:
Amet-chan Szejchumierow (1992), młodszy pracownik naukowy Instytutu Historii im. Sz. Mardżani Akademii Nauk Republiki Tatarstanu w Kazaniu (Rosja). W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się sprawy wojskowe Chanatu Krymskiego. Autor kilkunastu publikacji dotyczących różnych aspektów wojskowości Tatarów krymskich.


   Przemysław Benken
   "Legiony Polskie w bitwie pod Jastkowem
    31 VII – 3 VIII 1915
"

  

ISBN 978-83-67111-45-4
64 str.
163x235 mm

Mapy: 2

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 


Spis treści:

Wstęp
I Utworzenie 4. Pułku Piechoty i marsz formacji legionowych na Lublin
II Bitwa pod Jastkowem – przygotowania i dzień pierwszy
III Bitwa pod Jastkowem – dzień drugi i trzeci
IV Odwrót Rosjan i podsumowanie walk
Bibliografia
Spis map


O książce:
Na przełomie lipca i sierpnia 1915 r. pod Jastkowem niedaleko Lublina rozegrała się bitwa, w której udział wzięły m.in. 4. Pułk Piechoty Legionów ppłk. Bolesława Roi i pułki I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego. Wokół krwawego, kilkudniowego starcia (będącego chrztem bojowym 4. Pułku), w którym Polacy próbowali bohatersko, acz bezskutecznie przełamać pozycje rosyjskie, narosło wiele kontrowersji.
Co faktycznie wydarzyło się pod Jastkowem i kto odpowiadał za brak sukcesu formacji legionowych oraz duże straty poniesione przez Polaków? Czas poznać odpowiedzi na te pytania. Warto dodać, że wielu uczestników bitwy pod Jastkowem w późniejszych latach brało udział w kształtowaniu polskiego życia kulturalnego i politycznego. Byli to m.in.: Karol Bunsch, Władysław Broniewski, Józef Piłsudski, Bolesław Roja, Felicjan Sławoj Składkowski czy Kazimierz Sosnkowski. Wszystkich ich spotkamy na kartach niniejszej książki.

Z całą powagą stwierdzam, że praca dr. Przemysława Benkena […] jest relewantnym dopełnieniem istniejącej historiografii. Czytając niniejszą pracę należy mieć na uwadze słowa Cycerona „Historiam nescire hoc est semper puerum esse”, które wskazują czytelnikowi na istotne znaczenie znajomości historii batalii o polską niepodległość i wyzwolenie się przez Polaków spod panowania zaborców trwającego od XVIII aż do początków XX wieku. Tym bardziej, że wspomniana publikacja prezentuje walkę Legionów Polskich z Cesarską Armią Rosyjską, której niechlubne tradycje imperialne kontynuuje istniejąca w różnych formach państwowości Rosja.
(z recenzji dr. Arkadiusza Krawcewicza).

 


O autorze:
Przemysław Benken (1985) – doktor nauk humanistycznych, historyk wojskowości i politolog, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Autor przeszło setki publikacji naukowych, w tym ośmiu książek. W 2022 r. otrzymał nagrodę Fundacji im. Janusza Kurtyki za najlepszą monografię naukową poświęconą dziejom Armii Krajowej. W naszym wydawnictwie opublikował m.in. książkę poświęconą wojnie zuluskiej z 1879 r. i monografię bitew II wojny indochińskiej stoczonych pod Ap Bac i Binh Gia.   Jakub Juszyński
   "Polska jazda i konne łucznictwo w XII wieku"

  

ISBN 978-83-67111-44-7
97 str.
163x235 mm
Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Znaczenie zasieków w wojnach
II Jazda polska do XII wieku
III Partyjski strzał polskiego księdza
IV Walki w latach 1119-1138
V Walki w latach 1146-1151
VI Odparcie Fryderyka Barbarossy w 1157 roku
VII Wyprawa na Prusy w 1166 roku
VIII Wojny Kazimierza II Sprawiedliwego
Podsumowanie
BibliografiaO książce:

Książka ta omawia walki polskiego rycerstwa w XII wieku. Prowadziło ono wówczas działania o szerokim zasięgu i dużej skuteczności, co rozstrzygało ówczesne konflikty na korzyść Polski. W tym stuleciu, między innymi, Bolesław Krzywousty podbił Pomorze, odparto Fryderyka Barbarossę, skutecznie walczono w Prusach i na Rusi.
Polska jazda odnosiła zwycięstwa, stosując pozorowany odwrót i zawładnięcie terenem. Nigdy nie walczyli tak inni Słowianie. W walce konnej posługiwano się często oszczepami i łukami. O tym wszystkim mówią źródła polskie i obce, wzajemnie się uzupełniając. Szczególnie dokładny jest przekaz czeskiego kronikarza Kosmasa o polskim księdzu, który uciekając konno przed rozbójnikiem, oddał partyjski strzał.

 

O autorze:
Jakub Juszyński (1988), jest z wykształcenia historykiem. Zajmuje się odtwarzaniem starożytnych metod walki konnej w galopie bez siodła i strzemion, a także Połowca węgierskiego. Publikuje w „De Re Militari”, „Nowych Studiach Grunwaldzkich”, „Mówią Wieki” i „Pruthenii”.
   Jarosław Jastrzębski
   "Niszczyciele Japońskiej Marynarki Wojennej
    7 XII 1941
2 IX 1945. Organizacja i potencjał
    bojowy. Tom IV Okręgi morskie, floty, grupy flot
"

  

ISBN 978-83-67111-40-9
305 str.
152x235 mm
Tabele: 207

Okładka miękka ze skrzydełkami

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Potencjał bojowy w 1944 roku
II Niszczyciele w morskich okręgach obronnych
III Niszczyciele w morskich okręgach strażniczych
IV Potencjał bojowy w 1945 roku
V Niszczyciele we flotach morskich
VI Niszczyciele we flotach lotniczych
VII Niszczyciele w grupach flot
VIII Wojenny stan floty niszczycieli
Zakończenie
Aneksy
Bibliografia
Spis tabel
Spis fotografiiO książce:
Celem niniejszej monografii jest całościowe przedstawienie organizacji floty niszczycieli Japońskiej Marynarki Wojennej (jap. Dai Nippon Teikoku Kaigun) oraz jej możliwości bojowych. W opracowaniu dane zostały ukazane w różnych przekrojach, z szerokim wykorzystaniem tabel, które jak sądzę pozwalają niejednokrotnie przystępniej zobrazować fakty, ułatwiając też ich porównywanie i przede wszystkim odnajdywanie potrzebnych danych. O ile zatem opierałem się na materiale źródłowym względnie łatwo dostępnym wnikliwym poszukiwaczom wiedzy historycznej, o tyle sposób jego przedstawienia jest moim pomysłem autorskim i mam ogromną nadzieję, że przypadnie do gustu jak największej grupie zainteresowanych dziejami tego jak dotychczas największego konfliktu pacyficznego i zarazem istotnej części II wojny światowej. Znajduje się w niej opis wszystkich niszczycieli cesarskiej floty oraz struktur organizacyjnych, w ramach których funkcjonowały w latach 1941-1945, jak też wiele kluczowych i interesujących faktów z ich dziejów. Praca została podzielona na 4 tomy.

 

O autorze:
Jarosław Jastrzębski, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalizuje się w historii administracji, prawa i wojskowości, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego II Rzeczypospolitej oraz Japońskiej Marynarki Wojennej. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowo-badawczych i popularnonaukowych, w tym kilkunastu opracowań monograficznych. Do jego ważniejszych prac należą: Lotniskowce Japońskiej Marynarki Wojennej 7 XII 1941 – 2 IX 1945. Organizacja i potencjał bojowy, Zabrze 2020; Instytucja profesury zwyczajnej w polskim państwowym szkolnictwie akademickim w latach 1920-1939, Kraków 2018; Midway, Warszawa 2014; Organizacja Japońskiej Marynarki Wojennej na poziomie strategicznym 7 XII 1941 – 2 IX 1945, Oświęcim 2014; Kuantan 10 XII 1941. Anatomia brytyjskiej klęski, Zabrze 2014; Rajd Doolittle’a na Tokio 18 IV 1942. Uwarunkowania polityczne i strategiczne operacji, Zabrze 2013; Państwowe szkolnictwo akademickie w II Rzeczypospolitej. Zagadnienia systemowe, Kraków 2013; Bitwa na Morzu Koralowym 2-8 V 1942 r., Zabrze 2012. Aktywnie działa społecznie, m.in. pełniąc rozmaite funkcje w organach lub komisjach kilku stowarzyszeń naukowych i sportowych. Jest stałym współpracownikiem czasopisma popularnonaukowego „Okręty Wojenne”.


   Adam Przybylski
   "Operacja wileńska 1919"

  

ISBN 978-83-67111-43-0
114 str.
163x235 mm
Mapy: 24

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

DZIAŁANIA WSTĘPNE W WOJNIE POLSKO-ROSYJSKIEJ 1918–1920
Wstęp
I Powstanie frontu polsko-rosyjskiego
II Obustronne położenie w połowie lutego 1919 roku
III Działanie na linię rzeki Szczary i Pińsk

OFENSYWA NA WILNO W KWIETNIU 1919 ROKU
I Geneza działania
II Położenie obu stron w końcu marca
III Plan naczelnego wodza
IV Ugrupowanie wyjściowe
V Pierwszy dzień operacji – 16 kwietnia
VI Drugi dzień działania – 17 kwietnia
VII Trzeci dzień działania – 18 kwietnia
VIII Zajęcie Wilna
IX Sytuacja końcowa

BÓJ OBRONNY O WILNO
I Położenie ogólne
II Odparcie ataku nieprzyjacielskiego
III Wykorzystanie
IV Zajęcie linii starych okopów niemieckich

Spis szkicówO książce:

W samym Wilnie sytuacja w ciągu dnia 20.IV. poważniejszym zmianom nie uległa.  Ze strony polskiej poza drobnymi przedsięwzięciami nie czyniono żadnych kroków agresywnych.  Przeciwnik, mimo przybycia posiłków z Landwarowa, ograniczył się tak samo do obrony i do ewakuacji. Pod wieczór przybył do Wilna jeszcze jeden batalion piechoty, zabrany w marszu przez wysłany w tym celu w noc z 19 na 20.IV. pociąg.
Dnia 21.IV. o 2.00 rano nadeszła do Wilna reszta piechoty gen. Śmigłego, wraz ze sztabem dywizji. Z tą chwilą ciężar walki przeszedł na piechotę. Rozpoczęte o g. 5.00 rano natarcie, już w godzinach popołudniowych doprowadziło do opanowania całego miasta.  Przeciwnik cofał się na północo-zachód, w kierunku na Mejszagołę.
Ze względu na wyczerpanie oddziałów, zwłaszcza kawalerii, pościg za nieprzyjacielem był niemożliwy.  Ograniczono się więc do bezpośredniego ubezpieczenia miasta od północy i wschodu i tylko trzy szwadrony kawalerii zostały wysunięte w kierunkach południowo-zachodnim i zachodnim, dla obserwacji spodziewanych w tych kierunkach ruchów odciętych od Wilna części rosyjskiej dywizji litewskiej.

Ofensywa wileńska (wyprawa wileńska), to jedna z pierwszych polskich operacji wojskowych podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919–1921. Jej zasadniczym celem było zajęcie Wilna i Wileńszczyzny oraz przyłączenie tych terenów do odrodzonego państwa polskiego. Niniejsza książka prezentuje działania wstępne w tejże wojnie, ofensywę z kwietnia 1919 roku oraz obronę Wilna przed wojskami sowieckimi w kwietniu i maju 1919 roku...

 

O autorze:
Adam Przybylski (1896-1945) – żołnierz Legionów Polskich, podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, historyk wojskowości, attaché wojskowy Polski w Japonii (1935–1938). W latach 1926-1929 i 1930-1932 odkomenderowany do Wojskowego Biura Historycznego. Autor szeregu prac z dziejów operacji wojennych okresu 1918–1921, opartych o archiwalia i dokumenty Ministerstwa Spraw Wojskowych.   Marian Małecki
   "Muhi nad rzeką Sajó 1241. Z dziejów obecności
    Mongołów w Europie. Tom I. Wojna – prawo –
    obyczaje
"

  

ISBN 978-83-67111-37-9
477 str.
145x205 mm
Mapy: 9

Okładka miękka ze skrzydełkami

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Przedmowa (Gabor Béli)
Wstęp
I Rys historyczny Węgier przed najazdem 1241 r.
II Rys historyczny imperium mongolskiego do najazdu na Węgry w 1241 r.
III W drodze pod Muhi
IV Węgierscy sojusznicy
V Bitwa na równinie Muhi nad rzeką Sajó
VI Rozmiary i skutki klęskiO książce:

Historia Węgier – jak napisał jeden z jej rodzimych historyków – jest pasmem zwycięstw w klęskach. Ten wyjątkowy w skali znaczenia i kultury naród europejski z racji swego centralnego położenia w Europie wielokrotnie doświadczany był przez zawieruchy dziejowe, które definiowały jego istnienie niemal od nowa. Zawsze jednak podnosili się Węgrzy ze swych doświadczeń i tworzyli, odnawiali swoją państwowość i kroczyli dalej wkładając w rozwój cywilizacyjny Europy więcej niż inni. Odrębność węgierska to przede wszystkim język należący do grupy ugrofińskiej. Dalej to koczownicze pochodzenie ze stepów spod Uralu, to silnie zakorzenione poczucie wolności stepowca, które jeszcze w średniowieczu – przed najazdem mongolskim znalazło swoje miejsce w „Złotej bulli” Andrzeja II.
Węgrzy to „Antemurale Christianitatis”, za które, tak jak i Polsce, przyszło w historii zapłacić wysoką cenę – zaborami...

 

O autorze:
Prof. Marian Małecki (1969), jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, autorem ponad 20 publikacji samodzielnych i ponad 140 artykułów i rozdziałów w pracach naukowych i popularyzatorskich z dziedziny historii, historii państwa i prawa, ustroju i prawa dogmatycznego, a także współautorem 12-tomowej Encyklopedii Powszechnej.
Swoje zainteresowania historyczne skupia wokół problematyki wypraw krzyżowych, regionalnej Śląska i Galicji, II wojny światowej, a także archeologii prawa. Jest członkiem kilku organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych z zakresu prawa, historii, historii ustroju, w tym członkiem honorowym Węgierskiego Towarzystwa Naukowego z Historii Kultury Prawnej i Etnografii Prawa – The Tárkány Szücs Ernö Legal Cultural History and Legal Etnographic Research Group.
Uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych z zakresu tychże dziedzin.   Dmitrij Milutin
   "Opis działań wojennych 1839 roku
    w północnym Dagestanie
"

  

ISBN 978-83-67111-39-3
82 str.
163x235 mm
Mapy: 6

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Szkic lewej flanki Linii Kaukaskiej i Dagestanu. Początek zamieszek w tym regionie od czasów rozwoju muridyzmu. Wzmocnienie Szamila i stan rzeczy do 1839 roku
II Projekty i plany operacji wojskowych na rok 1839. Skład osobowy oddziałów. Przygotowania. Incydenty na początku roku
III Ruch do Aukh. Nagły atak na twierdzę Taszaw-Hadżi. Sprawa pod Achmet-Tala. Wejście do Iczkerii. Zdobycie Sajasanu. Powrót do twierdzy Wniezapnaja (od 10 do 15 maja)
IV Ruch przez Salatau. Starcie w Terengul lub Burtanai. Wejście do Gumbet. Szturm na Arguan
V Ruch w kierunku Chirkat. Przekroczenie przez Andyjskie Kojsu. Oblężenie Achulgo
VI Nagły atak wroga. Jego klęska pod Aszyltą i przy moście sagritlochskim. Pierwszy generalny szturm na Achulgo
VII Blokada Achulgo z lewej strony rzeki Kojsu. Negocjacje z Szamilem. Drugi szturm i zdobycie Achulgo
VIII Wymarsz spod Achulgo. Działania końcowe i rezultaty
Załączniki
Spis mapO książce:

Do najbardziej znamiennych wyczynów wojsk rosyjskich na Kaukazie należą bez wątpienia działania wojenne 1839 roku w Dagestanie: w części południowej pod komendą dowódcy korpusu generała piechoty Gołowina i w części północnej pod dowództwem generała adiutanta Grabbe. O ile pierwsze z nich są godne uwagi ze względu na ich ważne rezultaty, osiągnięte przy bardzo niewielkich ofiarach, o tyle drugie zasługują na szczególną uwagę: miały miejsce w tych częściach regionu, do których wojska rosyjskie wcześniej nie przenikały. Napotkały one na ogromne trudności i tak duży opór ze strony wroga, jakiego wcześniej nie widziano, dlatego też sukcesy armii rosyjskich nigdy wcześniej nie były warte tak wielu ofiar.
Tym większe uznanie należy się wojskom, które przez ponad cztery miesiące z prawdziwą odwagą i niezachwianą stanowczością znosiły wszystkie trudy i cierpienia tego uciążliwego marszu przez skaliste i bezpłodne góry. Żołnierze na każdym kroku pokonywali napotkane trudności i wszędzie tam, gdzie wróg odważył się stawić opór, dzielnie walczyli. Ani duża liczba górali, ani ich wojowniczość podsycana fanatyzmem religijnym, ani niedostępność umocnionych pozycji – nic nie było w stanie powstrzymać sukcesu oddziału rosyjskiego na wyznaczonej drodze. Pozytywnie można ocenić fakt, że nigdy podczas jednej kampanii te same oddziały nie przeprowadziły tak wielu udanych szturmów na silne pozycje wroga. Dla wojsk kaukaskich wszystko było możliwe!...

Niniejsza książka prezentuje opis rosyjskiej kampanii wojennej w północnym Dagestanie w 1839 roku wraz ze szczegółowym opisem oblężenia twierdzy Achulgo, bronionej przez imama Szamila.

 

O autorze:
Dmitrij Milutin (1816–1912), był jednym z ostatnich wybitnych dowódców wojskowych Imperium Rosyjskiego, który wniósł znaczący wkład w teorię i historię wojskowości. Milutin dosłużył się stopnia feldmarszałka i przez dwa dziesięciolecia kierował Ministerstwem Wojny, będąc jednym z ideologów reform wojskowych cesarza Aleksandra II. Jako porucznik Milutin brał bezpośredni udział w kampanii wojsk rosyjskich przeciwko imamowi Szamilowi w 1839 roku, podczas której został ranny.


   Jakub Juszyński
   "Polska jazda i łucznicy za pierwszych Piastów"

  

ISBN 978-83-67111-38-6
125 str.
163x235 mm
Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Wstęp
Polska wywalcza swoje miejsce
Drużyna wczesnopiastowska
Jazda i łucznicy Mieszka I
Za Bolesława Wielkiego-Chrobrego
Za Mieszka II i Kazimierza Odnowiciela
Wnioski końcowe
BibliografiaO książce:

Książka opisuje walki polskiej jazdy i łuczników w czasach od Mieszka I do Kazimierza Odnowiciela. Spośród wykorzystanych źródeł szczególnie ważna jest Kronika Thietmara. Dzięki niej wiadomo, że wojsko piastowskie składało się prawie wyłącznie z lekkiej jazdy i pieszych łuczników. Ich działania, opisane przez kronikarza, były niewykonalne dla ciężkiej jazdy oraz dla piechoty walczącej głównie wręcz. Piastowska taktyka wykazywała się też wyspecjalizowaniem. Polscy wojowie na przykład stale używali pozorowanego odwrotu i przeprowadzali szybkie konne wypady o dużym zasięgu na teren wroga. Warto podkreślić, że takiej taktyki nie stosowali nigdy inni Słowianie.

 

O autorze:
Jakub Juszyński (ur. 1988) jest z wykształcenia historykiem. Zajmuje się odtwarzaniem starożytnych metod walki konnej w galopie bez siodła i strzemion, a także Połowca węgierskiego. Publikuje w „De Re Militari”, „Nowych Studiach Grunwaldzkich”, „Mówią Wieki” i „Pruthenii”.   Krzysztof Kubiak, Łukasz Mamert Nadolski
   "Konflikt bliskowschodni 1945–1982.
    Broń – ludzie – epizody
"

  

ISBN 978-83-67111-36-2
234 str.
145x205 mm
Okładka miękka ze skrzydełkami

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Wstęp
Konflikt bliskowschodni 1945–1982
BibliografiaO książce:

Książka, którą trzymają Państwo w ręku jest zarówno suplementem, jak i pokłosiem naszych wcześniejszych prac poświęconych wojnom izraelsko-arabskim, lub, jak kto woli – konfliktowi bliskowschodniemu, zarówno tym napisanym wspólnie, jak i opracowań autorskich. Składają się nań teksty, które z rozmaitych przyczyn (głównie jednak z uwagi na dążenia na utrzymanie rozsądnej objętości i przyjaznej czytelnikowi narracji) nie znalazły się w publikacjach (książkach i artykułach) poświęconych wojnie o niepodległość Izraela, wojnie sueskiej, wojnie sześciodniowej i innym zmaganiom, które od 1947 roku niemal nieustannie znajdują się na pierwszych stronach gazet (a obecnie czołowych pozycjach w serwisach internetowych). Wybór epizodów, postaci i typów omówionego sprzętu ma przy tym charakter autorski, a zatem czysto subiektywny. Kierowaliśmy się jednak jedną nadrzędną myślą, sprowadzającą się do złamania bardzo popularnej w piśmiennictwie popularnonaukowym i hobbystycznym ścieżki postępowania określonej słowami „znacie to posłuchajcie”. Z tego względu zrezygnowaliśmy z ponownego prezentowania zagadnień, które doczekały się obszernej i dobrej literatury, a skupiliśmy na kwestiach mało znanych, często wręcz nieznanych, amitologizowanych...

 

O autorach:

Prof. dr hab. kmdr por. (rez.) Krzysztof Kubiak. Absolwent Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Gdańskiego. Przez niemal dwie dekady związany z wyższym szkolnictwem wojskowym. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zajmuje się przemocą militarną w stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po II wojnie światowej, przemianami w obrębie sztuki wojennej, szeroko rozumianą nautyką, a także architekturą bezpieczeństwa obszarów polarnych.

Dr hab. Łukasz M. Nadolski  – historyk, kustosz dyplomowany w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.  Specjalizuje się w konfliktach zbrojnych po II wojnie światowej. W centrum jego zainteresowań naukowych znajdują się wojny na Bliskim Wschodzie, walki powietrzne nad Wietnamem Północnym oraz Falklandami. Autor i współautor kilkunastu książek oraz licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Od 2009 roku jest redaktorem „Militariów Pomorskich. Zbiór studiów”,  a od 2015 roku także „Wojen i konfliktów zbrojnych po 1945 roku. Zbiór Studiów”.


   Eugen Gorb
   "Dardanele 22-23 V 1807. W cieniu
    wojen napoleońskich
"

  

ISBN 978-83-67111-35-5
92 str.
163x235 mm
Mapy: 10

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Wojna hybrydowa i interwencja międzynarodowa
II Flota Bałtycka na Morzu Śródziemnym
III Bitwa pod Dardanelami, 22-23 maja 1807 roku
Epilog
Bibliografia
Spis map i schematówO książce:

Kiedy historycy mówią o wojnie rosyjsko-tureckiej (1806-1812), prawie zawsze można usłyszeć opinię, że ten konflikt zbrojny pozostaje w cieniu wojen napoleońskich i jest ich częścią. Jest to częściowo prawda. Jedną z przyczyn wybuchu wojny, które autor omówi dokładniej w pierwszym rozdziale, jest ogromny wzrost wpływów francuskich na politykę zagraniczną, a nawet wewnętrzną Imperium Osmańskiego. Napoleon praktycznie uzgodnił z sułtanem Selimem III, że jego wojska będą przemieszczać się przez terytoria tureckie, co było sprzeczne z zasadami islamu. Istniało zagrożenie powstania nierównowagi sił w regionie, co nie podobało się Rosji i Wielkiej Brytanii.
Nie należy jednak nadmiernie wyolbrzymiać czynnika francuskiego w rozważaniach o wybuchu kolejnej wojny rosyjsko-tureckiej – takie podejście było charakterystyczne dla rosyjskiej historiografii przedrewolucyjnej, ale przyjęcie go w naszych czasach byłoby dużym uproszczeniem problemu. Traktaty pokojowe, które zakończyły poprzednią wojnę rosyjsko-turecką prowadzoną w latach 1787-1792, dały Europie jasno do zrozumienia, że Imperium Rosyjskie jest zainteresowane zwiększeniem swoich wpływów w regionie naddunajskim. Listę rosyjskich interesów można by z łatwością rozszerzyć o Grecję i Serbię. Kwestia aneksji księstw mołdawskiego i wołoskiego była tylko sprawą czasu. Jednak rok 1806 był chyba najbardziej niefortunnym momentem dla realizacji tych planów. Co więcej, trudności występowały po obu stronach konfliktu.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że Imperium Rosyjskie rozpoczęło wojnę bez formalnego jej wypowiedzenia. Nastąpiło to dopiero wtedy, gdy wojska rosyjskie całkowicie zajęły księstwa naddunajskie, z wyjątkiem kilku twierdz, które utrzymywały się tylko dzięki wytrwałości i środkom lokalnych osmańskich namiestników. Przykład rosyjskiej inwazji na terytorium Imperium Osmańskiego w ostatnich miesiącach 1806 roku jest jaskrawą ilustracją taktyki wojny hybrydowej, która pozostawia przeciwnika oszołomionego i zdezorientowanego, niezdolnego do szybkiej odpowiedzi na agresję. Taktyka ta była z powodzeniem stosowana przez Rosję również i w czasach współczesnych...

 

O autorze:
Eugen Gorb (1989), historyk z wykształcenia, absolwent Mariupolskiego Uniwersytetu Państwowego (Ukraina) i studiów doktoranckich Donieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stusa. Stypendysta Centrum Historii Miejskiej (Lwów) i Instytutu Nauk o Człowieku (Wiedeń). Jego współpraca z wydawnictwem „Inforteditions” zaowocowała dwiema książkami: „Lwów – Jezierna. Kampania kozacko-moskiewska roku 1655” (współautor), „Belgrad – Oczaków. Konfrontacja Imperium Osmańskiego z koalicją rosyjsko-austriacką w 1788 roku” i szeregiem map do wydań książkowych naszej oficyny.   Ryszard Przybyliński
   "Dynastie w Księstwie Halicko-Włodzimierskim
    do roku 1340
"

  

ISBN 978-83-67111-34-8
304 str.
155x214 mm
Mapy: 8

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Od Autora
I Krótki rys geograficzno-historyczny
II Dynastie Rościsławiczów i Mścisławiczów
III Dynastia Romanowiczów
Epilog
Tablice/tabele genealogiczne
Bibliografia
Wykaz skrótów
Spis mapO książce:

Poniższa monografia historyczna przedstawia krótką historię panowania dynastii z różnych gałęzi rodu Ruryka na ziemiach halickiej i wołyńskiej do 1340 r., w którym to roku zakończył tragicznie żywot ostatni po kądzieli z dynastii Romanowiczów. W opowiadaniu tym Czytelnik odnajdzie wiele opisów walk o Kijów, Wołyń i Halicz oraz ciekawe historie z życia wybranych postaci historycznych z dynastii Rurykowiczów, panujących na terenach Rusi Południowo-Zachodniej. Wspomniane są również wątki wspólnej historii książąt ruskich i polskich w czasie rozbicia dzielnicowego. Do rozdziału opisującego granice poszczególnych ziem ruskich dołączono mapy geograficzno-historyczne, zarówno polskich, jak i rosyjskich geografów.
Opracowanie opiera się głównie na źródłach i pracach rosyjskich kronikarzy i historyków. W mniejszym zakresie przytaczane są źródła i prace polskich, węgierskich i tureckich badaczy.
Tabele i schematy genealogiczne skonstruowane są w zakresie potrzebnym tylko dla zilustrowania powiązań rodowych postaci występujących w treści tejże monografii...

 

O autorze:
Ryszard Przybyliński (ur. w 1955 w Odolanowie), major rezerwy WP. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Dalsze swoje życie związał z Choszcznem w województwie zachodniopomorskim. Absolwent magisterskich studiów historycznych w Wojskowym Instytucie Historycznym. Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej rozpoczął pracę jako nauczyciel historii w gimnazjum w Pełczycach, później w Lubianie, a następnie w Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie, gdzie stworzył pierwszą klasę licealną o profilu mundurowym, której został wychowawcą. Obecnie oddaje się pracy twórczej w dziedzinie historii. Zainteresowania badawcze Autora skupiają się na końcu epoki średniowiecza i wieku XVI.


 

   Marcin Gubała
   "Z epizodów wojen napoleońskich.
    Diamond Rock (1804–1805)
"

  

ISBN 978-83-67111-33-1
99 str.
163x235 mm
Mapy: 5

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Amiens, Indie Zachodnie i nowa wojna
II Zająć Diamond Rock!
III Pierwszy atak
IV Operacja antylska
V HMS Diamond Rock walczy
VI Dalsze losy
Zakończenie
Wykaz wybranej literatury
Spis map i szkicówO książce:

Wrogie okręty zbliżały się coraz śmielej do Diamond Rock; na czele płynął Berwick, a dwa mniejsze towarzyszące mu okręty ciągnęły za sobą łodzie z żołnierzami. Maurice obserwował wrogie jednostki, wyczekując, by w odpowiednim momencie wydać rozkaz otwarcia ognia. Jednak to Berwick oddał pierwsze salwy. Wtedy dopiero na dany przez komendanta znak odezwały się dwie 18-funtówki baterii Diamond, które szybko wstrzelały się w Berwicka i uszkodziły kadłub i  takielunek. Nie powstrzymało to wszakże okrętu liniowego, który szybko znalazł się tak blisko Diamond Rock, że umieszczone na szczycie działa nie były już w stanie prowadzić do niego ognia. Gdy oba okręty były bezpieczne, zaczęły oddawać salwy burtowe w stronę (opuszczonych już) baterii Królowej i Centaur – dokładnie tak, jak to przewidział komendant Maurice.
Gwałtowny ostrzał trwał około dwóch godzin. Łodzie z żołnierzami pozostawały w oddaleniu od okrętów (które miały stanowić dla nich naturalną osłonę), jednak baterii Hooda udało się pokryć je ogniem i zatopić dwie z nich. Wkrótce okazało się, że pomysł Maurice’a, aby opuścić dolne baterie jeszcze przed atakiem wrogich okrętów, był nad wyraz słuszny. Bombardowanie doprowadziło do zerwania się ze skał tak wielu ostrych odłamków, że obsługa dział, niechroniona przecież żadnymi osłonami, nie miałaby żadnych szans na przeżycie.
Nadchodził teraz prawdziwy test dla komendanta i jego garnizonu – czy rację miał komodor Hood, który twierdził, że na Diamond Rock garstka ludzi jest w  stanie powstrzymać tysiące napastników?


Nominalnym bohaterem książki jest niewielka skalista wyspa Diamond Rock, usytuowana nieopodal Martyniki. To właśnie z nią będą związane opisywane wydarzenia. Lecz tak naprawdę jest to opowieść o odwadze, a nawet brawurze, szczęściu i pechu, lojalności i ofiarności. Jest to opowieść o epizodzie wojen napoleońskich, nie dotyczy więc starcia, w którym stanęły przeciwko sobie tysiące żołnierzy. Mimo to historia ta ma swój wojskowy i polityczny walor. To, co się wydarzyło na Diamond Rock, było wypadkową interesów mocarstw kolonialnych w Indiach Zachodnich. Był to tylko epizod, lecz znamienny...

 

O autorze:
Marcin Gubała (1979) – doktor nauk prawnych, popularyzator historii.   Daniel Gazda
   "Omdurman 1898"

  

ISBN 978-83-67111-32-4
225 str.
145x205 mm
Mapy: 29

Okładka miękka ze skrzydełkami

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Warunki naturalne
II Preludium
III Wybuch Powstania Mahdiego
IV Państwo Mahdystów – stosunki wewnętrzne
V Armia Mahdystów
VI Wojny Abdullahiego i polityka w stosunku do państw ościennych w latach 1885-1895
VII Inwazja brytyjska na Sudan – przygotowania
VIII Inwazja brytyjska – podbój północnej Nubii w 1896-1897 roku
IX Bitwa pod Umdabia (nad Atbarą), 5-8 kwietnia 1898
X Bitwa pod Omdurmanem, 1-2 września 1898
XI Faszoda
XII Bój o Gedaref, 22 września – 23 października 1898
XIII Śmierć Kalifa
Spis map
BibliografiaO książce:

Przedstawiam Państwu trzecią książkę z cyklu Krwawy Nil. Wojny Faraonów. Niniejsza pozycja jest w pewnym sensie kontynuacją mojej poprzedniej publikacji pt. Chartum 1884–1885. Tytułowa bitwa pod Omdurmanem była największym starciem zbrojnym epoki kolonialnej w Afryce, została stoczona nad brzegiem Nilu, w sercu Sudanu. Wydarzenie to było kulminacją ostatniej fazy jednego z dramatyczniejszych okresów w historii tego kontynentu, jakim było Powstanie Mahdiego (1881–1899), zwane przez Sudańczyków Mahdiją. Polskiemu czytelnikowi te czasy są znane głównie z powieści Henryka Sienkiewicza pt. W pustyni i w puszczy. Książka ta znacznie upraszcza i przedstawia w sposób naiwny rzeczywistość, jaka panowała w Sudanie w trakcie Mahdiji. Z moich wcześniejszych prac pt. Powstanie Mahdiego wydanej w 2004 roku, Chartum 1884–1885 wydanej w 2021 roku czy artykułu pt. Kampania nad Atbarą w marcu i kwietniu 1898 roku jako próba odwrócenia losów Inwazji Brytyjskiej na Sudan z 2017 roku, a także kilku artykułów traktujących o pewnych wydarzeniach z okresu Mahdiji.
Mahdiji nie należy rozpatrywać tylko jako walki narodowowyzwoleńczej przeciwko egipsko-tureckiej okupacji, a później interwencji brytyjsko-egipskiej, lecz jako ruch religijno-społeczny. Pierwszy przywódca i twórca tego ruchu Muhammad Ahmad wezwał do powrotu do czystego islamu, do walki z niewiernymi i heretykami, za których uważał Egipcjan, żądał poszanowania sprawiedliwości i porządku...

 

O autorze:
Daniel Gazda (1963), archeolog, historyk zajmujący się głównie badaniami archeologicznymi obiektów warownych i sakralnych z okresu starożytności i średniowiecza oraz historią wojskowości. Uczestnik wielu misji archeologicznych do doliny Nilu oraz kierownik wieloletnich badań archeologicznych ważnych obiektów militarnych i sakralnych w Polsce np. Zamki w Radzyniu Chełmińskim czy Czorsztynie, obiekty warowne w Starym Dzierzgoniu. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych z dziedziny archeologii i 10 publikacji książkowych z dziedziny wojskowości m.in.: Rzym i Barbarzyńcy. Wojny, relacje, starcie cywilizacji; Wojny Domowe w Imperium Rzymskim; Powstanie Mahdiego; Podbój Egiptu przez Kusz i Asyrię czy Memfis 728 rok p.n.e.


   Dmitrij Seliwerstow
   "Korostyń – Szełoń 1471.
    Kres „Pana Nowogrodu Wielkiego”"

  

ISBN 978-83-67111-31-7
128 str.
163x235 mm
Mapy: 9

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

I „Pokój trwa do wojny, a wojna do pokoju”
II Wojna na Zachodzie
III Kazań
IV Wnioski i reformy wynikłe ze „zdobycia Kazania”
V Zerwanie
VI Dygresja chronologiczna
VII „Chcemy króla”
VIII Pod rządami króla
IX Wojna na Dwinie
X Moskwa
XI Psków
XII Nowogród Wielki
XIII Korostyń
XIV Szełoń
XV Korostyński pokój
XVI Szileńga
Zakończenie
Bibliografia
Spis map i schematów
SummaryO książce:
Zawarty w lutym 1456 roku pokój w Jażełbicach między Wielkim Księstwem Moskiewskim a Nowogrodem Wielkim nie rozwiązał wszystkich problemów, lecz je zaostrzył. Przede wszystkim ze względu na istnienie dwóch wersji traktatu pokojowego. Ale wielki książę moskiewski Wasyl II Ślepy nie mógł liczyć na więcej. Wyraźnie brakowało mu sił wojskowych. Pewną rolę odegrało nieoczekiwane wsparcie Nowogrodu Wielkiego ze strony Pskowa. Ponadto były też inne przyczyny.
Wiosną tego samego roku zmarł wielki książę Riazania Iwan Fiodorowicz, który przed śmiercią, wplątał się w konflikt z polskim królem Kazimierzem IV Jagiellończykiem. Aby rozwiązać spór, z Wilna do Riazania zostało wysłane poselstwo, na którego czele stał Wasyl Chreptowicz. Król skarżył się, że wiosną, w przeddzień dnia Mikołaja” poddani władcy riazańskiego napadli na miasto Mcensk. „Miejsce zostało spalone, wsie zawojowane”. Dokument datowany jest na „9 czerwca, indykcja 4”. Datowanie jest łatwe do ustalenia. Najbardziej poprawna indykcja przypada na okres od 1 września 1455 roku do 31 sierpnia 1456 roku. W poprzedniej indykcji od 1 września 1440 roku do 31 sierpnia 1441 roku Kazimierz Jagiellończyk nie był jeszcze królem
[królem Polski został w 1447 roku]. Dzień wiosennego św. Mikołaja obchodzony jest 9 maja. Można zatem założyć, że książę Iwan Fiodorowicz umarł prawdopodobnie dopiero w maju 1456 roku. Natomiast swoje oddziały wysłał do Mcenska, jeszcze za życia, prawdopodobnie pod koniec kwietnia, tj. po powrocie do Moskwy (7 marca) zwycięskiego wielkiego księcia Wasyla II Ślepego...

 

O autorze:
Dmitrij Seliwerstow, ur. w 1957 roku w Moskwie. Ukończył Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. Baumana. Od 2008 roku aktywnie uczestniczy w Radzie Problemowej Państwowego Muzeum Historycznego.
W obszarze jego zainteresowań naukowych pozostaje sztuka wojenna Rusi moskiewskiej XV i początku XVI wieku. Publikował w zbiorach „Wojennoje dieło Zołotoj Ordy”, „Zołotoordyńskaja ciwilizacja”, „Wojennoje dieło Ułusa Dżuczi”, „Wojennaja Archeołogija” oraz w zasobach elektronicznychwww.milhist.info/laws/.   Marcin Suchacki
   "Magenta 1859: w rękach bogini losu"

  

ISBN 978-83-67111-30-0
72 str.
163x235 mm
Mapy: 2

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Dramatis personae
II Polacy w bitwie pod Magentą, 4 czerwca 1859 r.
III W rękach bogini losu
Aneksy
Bibliografia
Spis mapO książce:
Wśród głuchego milczenia w całej brygadzie słychać było szept modlitwy, wymawianej z pokorą i nabożeństwem. Tu wąsaty sierżant, zawołany hulaka, mruczał półgłosem: »Kto się w opiekę poda Panu swemu«. Tam znów Węgier wzdychał i bijąc się w piersi wołał: »Istenem, az istenem…, tj. Boże, o Boże, zmiłuj się nad duszą moją«. Ówdzie pan porucznik, przed chwilą jeszcze w całym pułku za bezbożnika znany, szeptał dzwoniąc zębami: »Vater unser…«. Dalej pan kapitan półgłosem nucił pieśń nabożną: „O sancta Maria gratiae plena”. Ówdzie zaś w bojach posiwiały major odmawiał psalmy pokutne jak dziadek kościelny. Wszystko to razem wywoływało wrażenie ogromne, pełne grozy uroczystej, potęgującej się z każdą chwilą, a dosięgającej najwyższego szczytu wtedy, gdy kapelani pułkowi w komży i stule, z krzyżem w ręku, stanąwszy na boku kolumn, udzielali zgromadzonemu i do boju idącemu wojsku generalną absolucję. Wtedy wszyscy bez różnicy wyznania i przekonań, i zajmowanego stopnia, odkrywszy głowy, ze skruchą i przejęciem korzyli się przed Majestatem Boga. […] Wrzawa straszliwa napełniała powietrze. Nawoływania, słowa komendy, grzmiące tony trąbek sygnałowych, nareszcie bębnów bijących do ataku, świst kul karabinowych, burczenie ponad głowami przelatujących granatów, złowieszczy chrzęst kartaczy, rżenie koni, jęki rannych i słowa przekleństwa lub modlitwy w rozlicznych językach: francuskim, włoskim, arabskim, niemieckim, węgierskim i polskim, wszystko to – krzyżując się w powietrzu – tworzyło chaos straszliwy, pełen grozy....

Powyższy passus, zaczerpnięty ze wspomnień porucznika Władysława Kornela Zielińskiego, Polaka w służbie rakuskiej, wprowadza czytelnika w atmosferę towarzyszącą stoczonej 4 czerwca 1859 roku pod Magentą, na dalekim przedpolu Mediolanu, bitwie  wojsk francuskich i sardyńskich z austriacką II Armią. Przedmiot walki stanowiło panowanie nad najbogatszą prowincją imperium Habsburgów, czyli ustanowionym w 1815 roku tzw. Królestwem Lombardzko-Weneckim.

 

O autorze:
Marcin Suchacki (1979), historyk i pisarz, wychowanek II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2013 r. publikuje w naszym Wydawnictwie, koncentrując się na wojnach o zjednoczenie Niemiec i Włoch. Niniejsza książka stanowi jedenastą w jego dorobku. Opowiada ona o losach Polaków walczących w tytułowej bitwie pod austriackimi i francuskimi znakami bojowymi.   Przemysław Gorzałka
   "Z woli Cesarza i dla odzyskania państwa.
    Kwestie wojskowe w pracach Komisji Rządzącej
    z 1807 roku"

  

ISBN 978-83-67111-29-4
251 str.
155x214 mm
Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Komisja Rządząca i Dyrektorium Generalne
II Dyrektoriat Wojny
III Utworzenie wojska narodowego
IV Formacje pomocnicze i służby „sekretne”
V Finansowanie i logistyka Armii Polskiej oraz zaopatrzenie wojsk Wielkiej Armii
VI Wojskowa służba zdrowia oraz sprawy weteranów i inwalidów
Zakończenie
Aneksy
BibliografiaO książce:
Praca niniejsza poświęcona jest działaniom polskiego rządu tymczasowego zwanego Komisją Rządzącą w kwestiach związanych z wojskowością. Jej głównym celem jest przedstawienie wysiłku organizacyjnego Komisji i podległych jej organów administracji, który skutkował utworzeniem polskiego wojska w pamiętnym 1807 roku. W oparciu o bogaty materiał archiwalny starano się przeanalizować proces podejmowania decyzji rządu tymczasowego w kwestiach powoływania administracji wojskowej, tworzenia jednostek, ale też organizacji zaplecza i logistyki dla powstającej armii narodowej. Na kartach książki zaprezentowano również efekty działań Komisji Rządzącej, które dały fundament pod utworzenie, z woli zwycięskiego cesarza Napoleona I,  zaczątku odrodzonej polskiej państwowości – Księstwa Warszawskiego.

 

O autorze:
Przemysław Gorzałka – urodził się w Częstochowie w 1977 r. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (stopień uzyskany na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie). Jego zainteresowania badawcze skupiają się głównie na okresie wojen rewolucyjnej Francji i wojen napoleońskich oraz historii rodzinnej Częstochowy w XIX i XX wieku. Ponadto jest fanem dobrej muzyki (najlepiej mocnej) i szeroko pojętej fantastyki. Od ponad dwudziestu lat pracuje jako nauczyciel. Szczęśliwy mąż i ojciec dwóch córek.   Michał Leszczyński
   "Kampania Franklin – Nashville 18 IX – 27 XII 1864"

  

ISBN 978-83-67111-28-7
76 str.
163x235 mm
Mapy: 8

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Wojna domowa na zachodzie
II Podłoże kampanii
III Armia Tennessee
IV Wojskowa Dywizja Missisipi
V Plany obydwu stron
VI Początek kampanii
VII Columbia
VIII Spring Hill
IX Franklin
X Nashville
XI Pościg
Epilog
Aneks
Spis map
BibliografiaO książce:
Wojna secesyjna, która wstrząsnęła Stanami Zjednoczonymi Ameryki w latach 1861–1865, obfitowała w krwawe bitwy i dramatyczne zwroty akcji. Kampania jednak, o której opowiemy na kartach tej książki, była pod wieloma względami wyjątkowa. Oto jesienią 1864 r., kiedy wojna domowa wydawała się już zmierzać ku końcowi, pewien konfederacki generał zabrał swoją armię na ostatnią desperacką wyprawę w głąb okupowanego przez wojska federalne stanu Tennessee. Kampania ta miała przynieść Skonfederowanym Stanom Zjednoczonym Ameryki oczekiwane z utęsknieniem zwycięstwo lub całkowitą zagładę.
Stojący wobec przeciwnika liczniejszego i lepiej wyposażonego, żołnierze Johna Bella Hooda, rzecz jasna, mieli niewielkie szanse na wygraną. Już sam fakt, że udało im się po wielu trudach dotrzeć do stolicy stanu Tennessee i podjąć próbę oblężenia tamtejszego federalnego garnizonu, zakrawał na cud. Pod Nashville jednak Hood, niezwykle agresywny dowódca, którego los okaleczył fizycznie i psychicznie, napotkał równego sobie przeciwnika. Dowodzący siłami Unii w regionie generał George H. Thomas był bowiem mistrzem strategii obronnej, który w ciągu dwóch tygodni potrafił zamienić się z obleganego w oblegającego
...

 

O autorze:
Michał Leszczyński (1985). Dziennikarz i copywriter pochodzący z Gniezna. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie zawodowo związany z Warszawą oraz branżą gier komputerowych. Hobbystycznie pochłania seriami książki z zakresu wojny secesyjnej, rewolucji amerykańskiej, a także konfliktów na Dalekim Wschodzie.

  

   Roman Kochnowski
   "Floty niemieckie wczoraj i dziś"

  

ISBN 978-83-67111-27-0
355 str.
145x205 mm
Okładka miękka ze skrzydełkami

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Przedmowa (Prof. dr hab. Michael Epkenhans)
Wstęp
I Flota austriacka 1382–1918
II Flotylla dunajska c. i k. marynarki wojennej
III Geneza strategii admirała Alfreda von Tirpitza
IV Wilhelm II i jego flota
V Dylematy strategiczne Kaiserliche Marine 1914–1918
VI Brytyjski dwugłos o bitwie jutlandzkiej. Rozważania na podstawie najnowszych brytyjskich opracowań tematu
VII Admirał Franz von Hipper – ostatni dowódca Hochseeflotte
VIII Wojna podwodna Kaiserliche Marine 1914–1918
IX „Pancernik kieszonkowy”, krążownik ciężki, a może mini krążownik liniowy? Rozważania nad klasyfikacją jednostek typu „Deutschland”
X Manewry Royal Navy AD 1927 widziane z niemieckiej perspektywy
XI Plan „Z”. Geneza i fiasko
XII Memoriał kmdr Hellmutha Heye. Trafna przestroga dla Kriegsmarine
XIII Wielki Admirał Erich Raeder – dowódca niemieckiej marynarki 1928–1943
XIV Admiral Hipper – portret krążownika
XV Bitwa u Ujścia La Platy – stare mity, nowe fakty
XVI Niemiecka inwazja na Danię 1940
XVII Nierówne pojedynki – Admiral Hipper vs. Glowworm
XVIII Od Kaiserliche Marine do Deutsche Marine. Floty niemieckie w XX stuleciu
XIX Od floty cesarskiej do federalnej. Admirałowie Bernhard Rogge i Friedrich Ruge
XX Deutsche Marine. Flota zjednoczonych Niemiec. Przeszłość i  perspektywy
XXI Zielona czy niebieska? Przyszłość Deutsche Marine w najbliższej perspektywie czasowej
Zakończenie
InhaltsverzeichnisO książce:
Dzieje flot wojennych to ciągle temat fascynujący, daleki od wyczerpania. Po latach, od czasu śmierci Jerzego Pertka, który jako pierwszy podejmował w szerszy sposób powstanie i rozwój floty niemieckiej, polska historiografia wojskowa doczekała się badacza od wielu lat kontynuującego i poszerzającego te badania. Roman Kochnowski z wielkim znawstwem porusza się w tematyce zarówno floty niemieckiej, jak też praktycznie zapomnianej floty austro-węgierskiej. Przedstawiany tu zbiór studiów i szkiców, podsumowuje doskonale lata badań, prac przyczynkarskich i popularyzujących tematykę nie dość znaną. Można sądzić, że na trwałe wejdzie on do dyskursu historiograficznego w Polsce (z rec. prof. dra hab. M. Franza)

 

O autorze:
Prof. dr hab. Roman Kochnowski (1960), politolog i historyk, obecnie dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, jest także kierownikiem Katedry Bezpieczeństwa Militarnego na tejże uczelni. Jego pole badawcze obejmuje militarne dzieje Austrii i Niemiec w XX stuleciu, jak i współczesne problemy wojskowości tych krajów. Jest autorem 8 monografii oraz ponad 100 artykułów, przyczynków oraz recenzji naukowych i popularnonaukowych.


   Cezary Namirski
   "Homildon Hill 14 IX 1402, Shrewsbury 21 VII 1403:
    triumf i klęska rodu Percy"

  

ISBN 978-83-67111-26-3
98 str.
163x235 mm
Mapy: 7

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Konflikty anglo-szkockie po traktacie z Berwick (1357)
II Sytuacja polityczna w Anglii i Szkocji na przełomie XIV i XV w.
III Wojskowość angielska i szkocka na przełomie XIV i XV w.
IV Działania militarne przy granicy anglo-szkockiej w 1402 r.
V Bunt rodu Percy i bitwa pod Shrewsbury
VI Losy Sir Archibalda Douglasa po powrocie do Szkocji
Epilog
Summary
Bibliografia
Wykaz ilustracji
Spis mapO książce:
Przełom XIV i XV w. był w dziejach Anglii burzliwym okresem – detronizacja Ryszarda II oraz początek panowania Henryka IV, problemy finansowe oraz działania wojenne w Walii nie pozwalały na stabilizację sytuacji angielskiej korony. W tym czasie doszło też do kolejnych militarnych konfrontacji ze Szkocją, które były nieodłącznym elementem dziejów obu królestw w późnym średniowieczu. Stoczona 14 września 1402 r. bitwa pod Homildon Hill była jednym z najświetniejszych angielskich zwycięstw nad północnymi sąsiadami, odniesionym głównie dzięki skuteczności długiego łuku. Zwycięzcy, broniący północnej granicy Anglii ród Percy, rychło popadli w konflikt z królem Henrykiem IV, a ich rebelia doprowadziła do kolejnej krwawej konfrontacji – 21 lipca 1403 r. pod Shrewsbury armia królewska po zaciętym boju pokonała buntowników, a korona Lancastera została uratowana. Niniejsza książka przybliży czytelnikowi jeden z najbardziej dramatycznych epizodów w średniowiecznej historii Wysp Brytyjskich, a także jego głównych bohaterów – Henryka IV, pierwszego Lancastera na angielskim tronie, Henryka Percy i jego syna „Hotspura”, a także Sir Archibalda Douglasa, wojowniczego szkockiego możnego, który w obu bitwach walczył po stronie pokonanych...

 

O autorze:
Cezary Namirski (ur. 1990), archeolog, ukończył studia w Wielkiej Brytanii, uzyskując na University of Durham tytuł doktora. Obecnie adiunkt w Dziale Archeologii Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Autor opracowań naukowych poświęconych pradziejom Sardynii (Nuragiczna Sardynia, Kraków 2016; Nuragic Settlement Dynamics: The East Coast of Sardinia, Oxford 2020) oraz Balearów (Pradzieje Balearów. Od najwcześniejszej obecności człowieka do podboju rzymskiego, Kraków 2020), prehistorycznej sztuce naskalnej Brytanii i Irlandii (Prehistoryczna sztuka naskalna Wysp Brytyjskich, Kraków 2019), a także wczesnośredniowiecznym konfliktom na Wyspach Brytyjskich (Fulford – Stamford Bridge 1066, Warszawa 2021; Ballaghmoon 13 IX 908, Zabrze – Tarnowskie Góry 2021). Jego zainteresowania obejmują m.in. epoki brązu i żelaza w środkowej części basenu Morza Śródziemnego, pradziejową sztukę naskalną w Europie Północnej oraz średniowieczne dzieje Wysp Brytyjskich.   Agnieszka Teterycz-Puzio
   "Walki Konrada I Mazowieckiego o Kraków.
    Skała (1228) – Kalisz (1229) – Suchodół (1243)
    – Zaryszów (1246)"

  

ISBN 978-83-67111-25-6
96 str.
163x235 mm
Mapy: 7

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Przemiany w sztuce wojennej w XIII w.
II Dlaczego w latach 1227-1243 doszło do walk o panowanie w Krakowie?
III Początek walk o Kraków. Skała 1228. Kalisz 1229
IV Wyprawa na Małopolskę 1235
V Zdobycie i utrata Krakowa. Bitwa pod Suchodołem 1243
VI Kampania rusko-mazowiecka (1243-1244) i ostatnia wyprawa Konrada I
na Kraków w 1246 r.
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz skrótów
Spis map i tablicO książce:
W powszechnej świadomości historycznej Konrad Mazowiecki zapisał się jako książę, który sprowadził zakon krzyżacki na ziemie polskie w 1226 r. Jednak warto pamiętać, że Konrad Mazowiecki był w swoich czasach jednym z głównych graczy politycznych na ziemiach polskich. Władał wraz z synami Mazowszem, Kujawami, ziemią łęczycko-sieradzką, przejściowo także ziemią sandomierską i krakowską, na krótki czas stając się władcą około połowy ziem polskich. Konrad Mazowiecki zapewne czuł się spadkobiercą swojego ojca Kazimierza Sprawiedliwego, który rządził ziemią krakowską i sandomierską, sieradzką i łęczycką oraz Mazowszem, a któremu to właśnie podlegał książę pomorski oraz nominalnie za princepsa uznawali go inni Piastowie. Po śmierci Leszka Białego w 1227 r. Konrad Mazowiecki dążył do odbudowania takiej struktury terytorialnej, jaka funkcjonowała jeszcze za życia jego ojca, a nominalnie także brata, Leszka Białego, z Krakowem jako centrum państwa. Całe jego życie skupiało się wokół walk i wypraw wojennych.
Kiedy przyjrzymy się jego aktywności, szczególnie właśnie może zadziwiać żelazna konsekwencja Konrada Mazowieckiego w dążeniu do opanowania Małopolski z Krakowem, jako nominalną stolicą ziem polskich. Jego walki o Kraków można podzielić na kilka faz. W czasie tych walk doszło do oblężenia grodów, np. Kalisza, miało również miejsce kilka bitew – np. pod Skałą, Międzyborzem, Suchodołem czy Zaryszowem (Jaroszynem).
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie etapów, jakie następowały w okresie walk o Kraków w latach 1227-1247, a także przedstawienie przebiegu głównych bitew oraz tego, jak wyglądała taktyka stosowana przez Konrada Mazowieckiego oraz jego oponentów
...

 

O autorze:
Agnieszka Teterycz-Puzio (1971), dr hab. prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku, na której to uczelni wykłada historię. Autorka licznych artykułów, kilku biografii polskich władców średniowiecznych (Henryka Sandomierskiego, Konrada I Mazowieckiego, Bolesława I mazowieckiego) oraz książek: Geneza województwa sandomierskiego. Terytorium i miejsce w strukturze państwa polskiego w średniowieczu; Na rozstajnych drogach. Mazowsze a Małopolska w latach 1138–1313; Piastowskie księżne regentki. O utrzymanie władzy dla synów (koniec XII – początek XIV w.); Polscy krzyżowcy; Zamachy na Piastów i Dwie bitwy. Mozgawa 13 IX 1195 – Zawichost 19 VI 1205.   Daniel Damian Kasprzycki
   "Rosyjska wizja wojny przyszłości.
    Formuła wykorzystania instrumentarium koncepcji
    wojny nowej generacji w oparciu o doświadczenia
    z działań wobec Ukrainy"

  

ISBN 978-83-67111-24-9
301 str.
145x205 mm
Tabele: 19

Schematy: 14

Okładka miękka ze skrzydełkami

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Rosyjska koncepcja wojny nowej generacji
w kontekście przeobrażeń form i metod prowadzenia walki zbrojnej
II Wpływ doświadczeń z wojny z Gruzją na przeobrażenia koncepcji wykorzystania
sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej
III Ewolucja koncepcji działań hybrydowych
IV Formuła prowadzenia działań hybrydowych wobec Ukrainy
V Modyfikacja koncepcji wojny nowej generacji po opanowaniu Półwyspu Krymskiego
i w wyniku doświadczeń z wojny w Donbasie
VI Reformy sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej
jako konsekwencja doświadczeń z działań wobec Ukrainy
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel
Wykaz schematówaO książce:
Powszechnie znaną prawidłowością w rozwoju sztuki wojennej jest fakt, że poznanie specyfiki przyszłych konfliktów wymaga analizy i oceny zdarzeń z przeszłości, a następnie w oparciu o uzyskane rezultaty, sformułowania wniosków na przyszłość. Szczególne znaczenie ma to w odniesieniu do zagrożeń hybrydowych i wojen nieliniowych, spośród których za najbardziej charakterystyczne uznaje się działania prowadzone przez Federację Rosyjską na wschodzie Ukrainy. Są one wymierzone zarówno przeciwko samej Ukrainie, jak i szeroko rozumianemu Zachodowi. Pojęcie działań hybrydowych stało się stosunkowo popularne dopiero w XXI w., po zajęciu przez Rosję Krymu i eskalacji działań wojennych na wschodzie Ukrainy. Sytuacja jaka zaistniała, okazała się dla społeczności międzynarodowej trudna do zdefiniowania i uzmysłowiła jej gwałtowne zmiany, jakie zaszły w środowisku międzynarodowym. Za poważne zagrożenie uznano odrodzenie się rosyjskiego imperializmu, powstanie nowej doktryny militarnej i uzyskanie przez Federację Rosyjską nowych zdolności operacyjnych. Rosyjskie działania stanowiły realizację strategii, którą należy postrzegać poprzez pryzmat interesów państwa. Głównym filarem tej strategii stała się koncepcja wojny nowej generacji, stanowiąca perfekcyjnie zsynchronizowane połączenie kinetycznych i niekinetycznych metod oddziaływania.

Tematem niniejszej monografii jest zagadnienie koncepcji wojny nowej generacji, stanowiące swoistą rosyjską wizję wojny przyszłości. Autor, obierając taki temat pracy, kierował się przede wszystkim aktualnością analizowanego problemu. Rosyjska koncepcja wojny nowej generacji jest bowiem nowatorską wizją wykorzystania sił zbrojnych do osiągania celów politycznych. Praktyczna implementacja jej założeń to działania prowadzone wobec Ukrainy. Pozwoliły one na weryfikację przyjętej koncepcji kompleksowego, wieloaspektowego oddziaływania na wrogie państwo i wskazały na konieczność dokonania zmian w strukturze organizacyjnej oraz na przygotowaniu bojowym sił zbrojnych
...

 

O autorze:
Dr Daniel Damian Kasprzycki (1982) – specjalista ds. bezpieczeństwa i wojskowości, doktor nauk społecznych. Absolwent Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu (2014) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (2021). Jego zainteresowania badawcze koncentrują głównie wokół wojen i konfliktów zbrojnych prowadzonych od 1939 r. do czasów współczesnych, sztuki wojennej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Autor lub współautor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów. Aktualnie pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu i współpracownik Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.
Prywatnie lubi rzeczy, które zmuszają go do myślenia, zaś nauka jest nie tylko jago pracą, ale też życiową pasją. Interesuje się historią, historią wojskowości i uzbrojenia, polemologią, sztuką wojenną, a także rozwojem myśli wojskowej oraz teorią gier. Wielki miłośnik książek, a także fan planszowych i komputerowych gier strategicznych i wojennych.

 

   Krzysztof Marcinek
   "„Wyścig” do Baku. Działania wojenne
    na Zakaukaziu w 1918 r."

  

ISBN 978-83-67111-23-2
315 str.
145x205 mm
Mapy: 12

Okładka miękka ze skrzydełkami

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Słowo wstępne

Część pierwsza
OSMAŃSKI MARSZ PRZEZ ARMENIĘ
I Góra języków, ziemia ognia
II Pola bitew i marsze śmierci: Wielka Wojna na Zakaukaziu (1914–1917)
III Rewolucja (marzec 1917 – luty 1918)
IV Od Erzindżanu do Karsu (grudzień 1917 – kwiecień 1918)
V „Cud” u bram Erywania (maj – czerwiec 1918)

Część druga
„WYŚCIG” DO BAKU
VI Bolszewicka „wyspa”
VII U progu nowej kampanii – przeciwnicy
VIII Ofensywa armii bakijskiej (czerwiec – lipiec 1918)
IX Tajemnicza wyprawa generała Dunsterville’a (styczeń – lipiec 1918)
X W Baku i pod Baku (lipiec – sierpień 1918)
XI Upadek Baku (sierpień – wrzesień 1918)
XII Dagestański epilog (październik – listopad 1918)
XIII Pokłosie i próba oceny
Wykaz skrótów i skrótowców
Załączniki
Spis map
BibliografiaO książce:
Zakaukaski Teatr Działań Wojennych nie przyniósł w latach 1914–1917 chluby ani prestiżu osmańskiemu państwu i jego siłom zbrojnym. Pasmo katastrofalnych klęsk, niezwykle kosztownych kontruderzeń, tragiczny w skutkach „rewanż” na chrześcijańskiej ludności Anatolii Wschodniej – wszystko to przyczynić się miało do dalszego osłabienia, a w niedługim czasie – do upadku Imperium. Na początku 1918 r. Turcy stanęli jednak przed szansą odwrócenia niekorzystnego biegu wojny i powetowania strat. Rewolucyjna zawierucha w Rosji oraz rozkład starej armii carskiej otworzyły przed osmańskimi przywódcami niezwykle obiecujące możliwości. Otomański wódz naczelny (de facto) Enver Pasza postanowił wykorzystać sytuację i, nie bacząc na trudne położenie na innych frontach ani na stanowisko niemieckiego sojusznika, rzucił swe wojska do ofensywy. Rozpoczęła się tym samym turecka „interwencja” na Zakaukaziu – wieloetapowa seria operacji wojskowych, toczonych równolegle z nie mniej dramatycznymi i skomplikowanymi negocjacjami dyplomatycznymi (Brześć Litewski, Trabzon, Batumi, Berlin). Przez dziewięć kolejnych miesięcy, wiedzione „panturańską” wizją polityczną, ale przede wszystkim uwarunkowaniami geopolitycznymi i ekonomicznymi, wojska Envera kontynuowały swój marsz przez Armenię i Azerbejdżan, kończąc go dopiero w listopadzie pod murami dagestańskiego miasta Port-Pietrowsk...

 

O autorze:
Krzysztof Marcinek (1977) – związany ze Szczecinem i Trzebiechowem (województwo lubuskie), pasjonat historii militarnej, szczególnie I wojny światowej, rosyjskiej wojny domowej oraz wojny koreańskiej. Autor kilku książek i artykułów - m.in. Passchendaele. Kampania we Flandrii 1917; Izera i Ypres. Kampania we Flandrii 1914; Don 1917–1918.


   Marek Wagner
   "„Lud ognisty” dawnej Rzeczypospolitej. Studia
    z dziejów artylerii polskiej XVII wieku"

  

ISBN 978-83-67111-22-5
262 str.
145x205 mm
Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Przedmowa
Artykuły
Zakończenie
Wykaz ilustracji
Wykaz skrótówO książce:
Niniejsza publikacja zawiera zbiór 52 artykułów, dotyczących wybranych problemów z dziejów artylerii polskiej w XVII w. Zostały one uporządkowane w pięciu głównych kolumnach – pierwsza obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem urzędu generała artylerii koronnej, kolejna z problematyką personelu korpusu, następna opisuje działalność kilku arsenałów koronnych, czwarta przypomina wybrany sprzęt artyleryjski, a ostatnia analizuje taktykę artylerii polskiej w drugiej połowie XVII w.
Część artykułów posiada charakter szkiców i przyczynków naukowych, a część stanowi publikację materiałów źródłowych, niezbędnych przy analizie funkcjonowania korpusu artylerii koronnej. Kilka z tych artykułów zostało już opublikowanych, ale obecnie zostały one znacznie uzupełnione, podobnie jak zamieszczone tutaj biogramy oficerów i inżynierów artylerii polskiej.
Publikacja ma charakter popularnonaukowy, zawiera podstawowy aparat naukowy, a zatem źródła rękopiśmienne i drukowane oraz opracowania – ich opisy bibliograficzne podano w formie uproszczonej. Zastosowano skróty powszechnie przyjęte w krajowej literaturze historyczno-wojskowej, a zatem w odniesieniu do zasobów archiwalnych i bibliotecznych, także do materiałów drukowanych oraz podstawowej literatury historycznej.   
Publikacja jest zaproszeniem do poznania historii polskiej artylerii w dobie panowania Jana III Sobieskiego i „rządów” generała Marcina Kątskiego, a jej głównym celem jest zachęcenie historyków do opracowania syntezy dziejów artylerii polskiej oraz naukowej biografii generała Kątskiego
...

 

O autorze:
Marek Wagner (1946), prof. dr hab., emerytowany pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Autor około 250 artykułów naukowych oraz publikacji źródłowych zamieszczonych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz 16 monografii z historii wojskowej XVII–XVIII w.


 

   Maciej Maciejak
   "Zdradzona armia. Kampania koronna 1792 roku"

  

ISBN 978-83-67111-21-8
337 str.
145x205 mm
Mapy: 13

Okładka miękka ze skrzydełkami

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Odzyskanie suwerenności
II Armia Rzeczypospolitej w dobie Sejmu Czteroletniego
III Siły i plany operacyjne stron
IV Agresja rosyjska na Rzeczpospolitą
V Bitwa pod Dubienką i przełamanie linii Bugu
VI Wojna bez walnej bitwy  
Zakończenie
Spis map
BibliografiaO książce:
18 maja 1792 roku blisko 100-tysięczna armia rosyjska dokonała agresji na Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Rosjanie dążyli przede wszystkim do okrążenia i zniszczenia stacjonującego na Ukrainie korpusu wojsk koronnych. Sprawujący nad nim pieczę młody książę Józef Poniatowski okazał się wymagającym przeciwnikiem. Zgodnie z planem operacyjnym, wykorzystując głębię strategiczną, wykonał manewr odwrotu, opóźniając nieprzyjaciela. Dobrze wyszkolony żołnierz koronny pomyślnie stawał naprzeciw bodaj najlepszej armii lądowej współczesnej Europy. Potwierdziły to zacięte starcia pod Zieleńcami i Dubienką, gdzie obrosła sławą polska artyleria. Podobnie było pod Brześciem, którego dzielnie bronił korpus litewski. W drugiej połowie lipca 1792 roku położenie wojskowe Rzeczypospolitej było poważne, lecz absolutnie nie przesądzone. Armia polska skoncentrowała się, nabrała do siebie zaufania, pragnęła się bić dalej. Rosjanie dużą część swych sił rozrzucili na etapach i liniach komunikacyjnych, utracili więc atut przewagi liczebnej; można było z powodzeniem bronić obszaru rdzeniowego państwa. Książę Józef dążył do bitwy zaczepnej z korpusem generała Kachowskiego. Pięść uderzeniową armii koronnej miał wesprzeć korpus posiłkowy prowadzony osobiście przez króla. Zanosiło się na dużą, krwawą batalię, jakiej dawno w tej części Europy nie widziano. Niestety, zamiast intensyfikacji wysiłku zbrojnego doszło do straszliwej w skutkach zdrady...

 

O autorze:
Maciej Maciejak (ur. 1980 w Gdyni), absolwent Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Jest autorem książek „Bitwa pod Szczekocinami 6 czerwca 1794” (2014), i „Anatomia konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego. Grozny 1994/1995, 1999/2000” (2018). Publikuje w periodyku „De Re Militari”.
   Jarosław Jastrzębski
   "Niszczyciele Japońskiej Marynarki Wojennej
    7 XII 1941
2 IX 1945. Organizacja i potencjał
    bojowy. Tom III Dywizjony, eskadry, flotylle
"

  

ISBN 978-83-67111-20-1
430 str.
152x235 mm
Tabele: 313

Okładka miękka ze skrzydełkami

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Dywizjony niszczycieli
II Dywizjon okrętów strażniczych
III Dywizjony torpedowców
IV Niszczyciele w dywizjonach obrony morskiej
V Potencjał bojowy w 1942 roku
VI Eskadry obrony nawodnej
VII Niszczyciele w eskadrach bazowych
VIII Potencjał bojowy w 1943 roku
IX Flotylle torpedowe
X Niszczyciele we flotyllach ogólnowojskowych
XI Niszczyciele we flotyllach lotniczych
Bibliografia
Spis tabelO książce:
Celem niniejszej monografii jest całościowe przedstawienie organizacji floty niszczycieli Japońskiej Marynarki Wojennej (jap. Dai Nippon Teikoku Kaigun) oraz jej możliwości bojowych. W opracowaniu dane zostały ukazane w różnych przekrojach, z szerokim wykorzystaniem tabel, które jak sądzę pozwalają niejednokrotnie przystępniej zobrazować fakty, ułatwiając też ich porównywanie i przede wszystkim odnajdywanie potrzebnych danych. O ile zatem opierałem się na materiale źródłowym względnie łatwo dostępnym wnikliwym poszukiwaczom wiedzy historycznej, o tyle sposób jego przedstawienia jest moim pomysłem autorskim i mam ogromną nadzieję, że przypadnie do gustu jak największej grupie zainteresowanych dziejami tego jak dotychczas największego konfliktu pacyficznego i zarazem istotnej części II wojny światowej. Znajduje się w niej opis wszystkich niszczycieli cesarskiej floty oraz struktur organizacyjnych, w ramach których funkcjonowały w latach 1941-1945, jak też wiele kluczowych i interesujących faktów z ich dziejów. Praca została podzielona na 4 tomy.

 

O autorze:
Jarosław Jastrzębski, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalizuje się w historii administracji, prawa i wojskowości, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego II Rzeczypospolitej oraz Japońskiej Marynarki Wojennej. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowo-badawczych i popularnonaukowych, w tym kilkunastu opracowań monograficznych. Do jego ważniejszych prac należą: Lotniskowce Japońskiej Marynarki Wojennej 7 XII 1941 – 2 IX 1945. Organizacja i potencjał bojowy, Zabrze 2020; Instytucja profesury zwyczajnej w polskim państwowym szkolnictwie akademickim w latach 1920-1939, Kraków 2018; Midway, Warszawa 2014; Organizacja Japońskiej Marynarki Wojennej na poziomie strategicznym 7 XII 1941 – 2 IX 1945, Oświęcim 2014; Kuantan 10 XII 1941. Anatomia brytyjskiej klęski, Zabrze 2014; Rajd Doolittle’a na Tokio 18 IV 1942. Uwarunkowania polityczne i strategiczne operacji, Zabrze 2013; Państwowe szkolnictwo akademickie w II Rzeczypospolitej. Zagadnienia systemowe, Kraków 2013; Bitwa na Morzu Koralowym 2-8 V 1942 r., Zabrze 2012. Aktywnie działa społecznie, m.in. pełniąc rozmaite funkcje w organach lub komisjach kilku stowarzyszeń naukowych i sportowych. Jest stałym współpracownikiem czasopisma popularnonaukowego „Okręty Wojenne”.


   Tomasz Rogacki
   "Friedland 14 VI 1807. Jak kończy się bitwa
    z rzeką za plecami"

  

ISBN 978-83-67111-19-5
106 str.
163x235 mm
Mapy: 18

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Zanim doszło do bitwy
II Decydujące dni (12-13 czerwca)
III Friedland – 14 czerwca 1807 r. (niedziela)
IV Ocena
Aneksy
Bibliografia
Spis map i szkicówO książce:
Gen. Levasseur tak opisał przebieg tych walk: Marszałek Ney zarządził marsz naprzód batalionami z bronią na ramieniu. Odłamki kartaczy obsypywały nasze czoło, wzmagane strasznym szczękiem palby karabinowej; oficerowie pobudzali żołnierzy zachęcającymi okrzykami: naprzód, naprzód. W tym ruchu i dymie 3. dywizja dowodzona przez generała Bissona, odbiła ukosem za bardzo na prawo i zostawiła lukę, w którą wpadła kawaleria wielkiego księcia Konstantego, tnąc szablami i zmuszając nas do odwrotu. Inne pułki też za bardzo odbiły w prawo i Marszałek polecił spróbować zbliżyć się ku lewemu skrzydłu. Podjechałem do jednego z tych pułków: – Odbijcie na lewo – powiedziałem do pułkownika. Ale ledwie wyrzekłem te słowa, gdy zabił go pocisk. Pewien oficer zatknął swój kapelusz na czubku szpady wołając: Niech żyje cesarz! Naprzód! Nadleciał drugi pocisk i oficer padł na kolana, mając obie nogi urwane. Zastąpił go kapitan i nakazał wykonanie tego ruchu.
W końcu marszałek Ney podprowadził tych odważnych ludzi na dwadzieścia kroków do dział wroga, otworzył na nich gwałtowny ogień, który zabił niemal wszystkich kanonierów przy działach; kontynuując nasz przyspieszony marsz wepchnęliśmy wroga do miasta
...

 

O autorze:
Tomasz Rogacki. Z zawodu menedżer kultury (UAM Poznań). Historią pochłonięty od najmłodszych, na co wpływ miały opowieści o udziale dziadka w powstaniu wielkopolskim i wojnie 1920 r. (odznaczony numerowanym Krzyżem Walecznych) oraz ojca w kampanii 1939 r., podczas której został ranny 3 września pod Przechowem. Zawodową wiedzę historyczną zdobywał we własnym zakresie. W swych przemyśleniach nad przeszłością doszedł do wniosku, że każdy, kto postrzega historię przez pryzmat czasów nam współczesnych, nigdy jej nie zrozumie.   Marcin Suchacki
   "Mentana 1867: bitwa o duchową
    przyszłość Europy"

  

ISBN 978-83-67111-18-8
71 str.
163x235 mm
Mapy: 4

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Pierwsza odsłona dramatu – rok 1860
II Armia papieska w latach 1861-1867
III Garybaldyjski najazd na Lacjum – rok 1867
IV Bitwa pod Mentaną, 3 listopada 1867 r.
Zakończenie
Aneksy
Bibliografia
Spis mapO książce:
3 listopada 1867 roku na północny-wschód od Rzymu, pod Mentaną, spotkały się ze sobą wojska wyznawców Chrystusa, dowodzone przez generała Hermanna Kanzlera, na co dzień głównodowodzącego armią papieską, i zastępy piewców „religii Świętego Karabinu”, którym przewodził generał Giuseppe Garibaldi, zaprzysięgły wróg katolicyzmu i królewskiej władzy Piusa IX nad Państwem Kościelnym. Bitwa tam stoczona stanowiła tragiczny finał gry pozorów, prowadzonej przez władcę i radę ministrów Włoch z rządami i opinią publiczną innych państw Europy. Przybrani w czerwone, rewolucyjne koszule żołnierze garybaldyjscy przekroczyli granice pontyfikalnej monarchii, aby pod przykrywką antypapieskiej rebelii –  realizowanej w imię republikańskich haseł – przyłączyć Lacjum, ostatni bastion doczesnego władztwa rzymskich biskupów, do jednoczącej się pod berłem Wiktora Emanuela II nowej, równie monarchicznej Italii...

 

O autorze:
Marcin Suchacki (1979), historyk i pisarz, wychowanek II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2013 r. publikuje w naszym Wydawnictwie, koncentrując się na wojnach o zjednoczenie Niemiec i Włoch. Niniejsza książka stanowi dziesiątą w jego dorobku. Opowiada ona o tytułowej bitwie, ukazanej zarówno w kontekście zmian politycznych w Europie lat 60. XIX wieku, jak też duchowego kryzysu świata zachodniego w początkach obecnego stulecia.   Mariusz Samp
   "Brenna 991. Ostatnia wojna Mieszka I"

  

ISBN 978-83-67111-17-1
68 str.
163x235 mm
Mapy: 6

Okładka miękka

Tarnowskie Góry 2022

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Walki na pograniczu niemiecko-słowiańskim (do 983 roku)
II Pierwsze kontakty polsko-niemieckie
III Współpraca militarna Piastów i Liudolfingów podczas wojen z Wieletami
IV Oblężenie Brenny
V Po wojnie
Podsumowanie
Bibliografia
Spis map


O książce:
Późnym latem 991 roku wojska niemieckie i polskie pojawiły się pod Brenną (Brandenburgiem), grodem słowiańskim, usytuowanym w południowej części ówczesnej Słowiańszczyzny połabskiej. Zasadniczym celem przyświecającym obu armiom w podjęciu wyprawy w te strony było opanowanie wspomnianego obiektu. Na temat omawianych wydarzeń zachowała się bardzo skromna ilość informacji źródłowych. W zasadzie jedynym przekazem odnotowującym trwanie walk o Brennę w 991 roku są roczniki hildesheimskie. O wzmiankowanych zmaganiach wojennych poskąpiły informacji pozostałe ówczesne źródła niemieckie, na ogół dobrze poinformowane o ważniejszych epizodach z dziejów kontaktów niemiecko-słowiańskich. Polskie dziejopisarstwo w tym czasie dopiero się kształtowało, nie dziwi więc, że żaden ze skrybów piastowskich nie zarejestrował faktu ledwo dostrzeżonego przez znacznie lepiej rozwiniętą historiografię niemiecką.
Dość uboga podstawa źródłowa sprawiła, że badacze mieli dotychczas na temat wyprawy niemiecko-polskiej z 991 roku bardzo mało do powiedzenia. Wiele kwestii z nią związanych w dalszym ciągu pozostaje niejasnych. Uwaga ta dotyczy szczególnie udziału posiłków polskich Mieszka I, który zdecydował się wówczas przybyć z pomocą Niemcom. Ostatnia z zasygnalizowanych spraw stała się przedmiotem rozważań w niniejszym tekście...


O autorze:
Mariusz Samp, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Jest założycielem portalu „Przez wieki”. W kręgu jego zainteresowań znajdują się historia średniowiecza i historia wojskowości. Opublikował kilka książek. Ostatnio wydał w wydawnictwie Lira „Kazimierz Odnowiciel. Roztropny polityk, zwycięski wódz” oraz „Bolesław Chrobry. Król Polski, przyjaciel i wróg cesarzy”. W marcu 2022 roku światło dzienne ujrzy kolejna jego książka: „1031. Pierwszy rozbiór Polski”.


    

   Tadeusz Wojciech Lange
   "Przeoraty – baliwaty – komandorie.
    Zakon św. Jana Jerozolimskiego
    i jego placówki na terenie Polski"

  

 ISBN 978-83-67111-16-4
  257 str.
155x214 mm
Okładka miękka

Zabrze – Tarnowskie Góry 2021

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Zakon św. Jana Jerozolimskiego
II Ziemie Polski w strukturze Zakonu św. Jana Jerozolimskiego
III Komandorie – gospodarcze i religijne zaplecze Zakonu św. Jana
IV Fundacje joannickie/maltańskie na ziemiach polskich
Literatura
Wykaz skrótów użytych w ilustracjach
Indeks miejscowości na terenie Polski, w których istniały komandorie i podobne placówki Zakonu św. Jana Jerozolimskiego


O książce:
Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że wskutek powojennego  przesunięcia granic państwowych Rzeczpospolitej, na jej obecnym terenie znalazło się około czterdziestu interesujących miejsc ściśle związanych z Suwerennym Rycerskim Zakonem Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego zwanym Rodyjskim i Maltańskim, czyli joannitami – późniejszymi kawalerami maltańskimi. W miejscach tych istniały bowiem kiedyś jego gospodarcze ekspozytury zwane komandoriami. Niniejsza publikacja jest rodzajem podróży w przestrzeni, ale także w czasie po wszystkich tych miejscach; w pewnych przypadkach odwiedzaniem także miejscowości już na terenie dzisiejszej Rzeczpospolitej nieleżących.
Z historycznego punktu widzenia kryterium aktualnej przynależności państwowej wydaje się dość wątłe, jako że placówki powstające w Średniowieczu w ówczesnych księstwach i dzielnicach miały swoją miejscową specyfikę i różnie potoczyły się też ich dzieje...

 

O autorze:
Z pierwszego wykształcenia anglista, z zawodu także skandynawista, ale z doktoratem z historii. W ciągu wielu lat pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmował się nauczaniem języka angielskiego i norweskiego, a także kulturą i historią Wielkiej Brytanii i Norwegii. W wolnym czasie leksykograf i tłumacz, ale przede wszystkim badacz dziejów joannitów, co zaowocowało szeregiem publikacji o tej tematyce i Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Zakonu Maltańskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy i Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.   1/2021 (6)
   "DE RE MILITARI. Czasopismo
    miłośników wojskowości"

  

 ISSN 2392-3911
  172 str.
 200x270 mm
 Okładka miękka

 

 

Spis treści:

 


Od redakcji

Witold Biernacki
Bitwa pod Koroneją (394 r. przed Chrystusem)

Joanna Biernacka-Lesisz
Bitwa pod Salaminą Cypryjską (306 r. przed Chrystusem)

 

Witold Biernacki (oprac.)

Opisanie wejścia do Wołoch P. Stanisława Żółkiewskiego, kanclerza i hetmana wielkiego Korony Polskiej, Anno Domini 1620


Marek Wagner
Kampania cecorska w 1620 roku. W 400. rocznicę śmierci
hetmana Stanisława Żółkiewskiego


Katarzyna Hoffman
Paweł Tetera – symbol lojalności wobec Rzeczpospolitej
i symbol nienawiści wśród Kozaków. Krótki rys biograficzny


Patryk Tomala
Kolonie Brandenburgii-Prus


Maciej Maciejak
Rawka – pruskie zwycięstwo 6 czerwca 1794

Tomasz Rogacki
Cesarskie szable przeciw carskim czyli jak doszło do przełomu pod Austerlitz

Damian Płowy
Wojna w mikroskali


Łukasz Stefański
Obowiązek i honor czy narodowy socjalizm? Postawy etyczno-moralne oficerów Ubootwaffe na podstawie wybranych przykładów (cz. II)

Maciej Maciejak
Operacja Zemsta. Grozny 3/4 grudnia 2014 roku

 

Paweł Sz. Skworoda
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni – historyczne wehikuły czasu


Paweł Sz. Skworoda (oprac.)
Recenzje książek związanych z Narodowym Świętem Niepodległości (2020)   Jakub Juszyński
   "Połowcy węgierscy"

  

 ISBN 978-83-67111-15-7
 59 str.
163x235 mm
Okładka miękka

Zabrze – Tarnowskie Góry 2021

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Wędrówka Kunów na zachód
II Osadnictwo wojskowe Połowców w Królestwie Węgier do początków XIII wieku w świetle Gesta Hungarorum
III Połowcy węgierscy po najeździe mongolskim
IV Mołdawia
V Wpływ Połowców węgierskich na Polskę
VI Technika strzelania z łuku
BibliografiaO książce:
Połowcy osiedlali się na Węgrzech od końca XI wieku. Już w następnym stuleciu byli postrzegani jako ważna część społeczeństwa węgierskiego. Na przykład przypisywano im w legendach założenie tak znanych miejscowości, jak Zwoleń (ob. Słowacja) czy Tokaj. W kolejnych wiekach żyli na Węgrzech w dobrych relacjach zarówno z Madziarami, jak i etnosami zachodnioeuropejskimi. Było to możliwe dzięki ich kulturze, podobnej do europejskiej. Kunowie, nawracając się na chrześcijaństwo, wybierali katolicyzm, a nie prawosławie, porozumiewali się po łacinie z mieszkańcami Europy, mieli też podobne podejście do własności i etosu rycerskiego. Wszystko to stało w sprzeczności z mentalnością Rusów, Tatarów czy Turków osmańskich. Wpływ Połowców jest do dzisiaj widoczny w węgierskiej kulturze, choćby w twórczości zespołu Kárpátia.
Sąsiedztwo Połowców węgierskich miało znaczenie także dla Polski, oddziałując na przykład na ukształtowanie się stroju szlacheckiego.

 

O autorze:
Jakub Juszyński (1988) jest z wykształcenia historykiem. Zajmuje się odtwarzaniem starożytnych metod walki konnej w galopie bez siodła i strzemion, a także Połowca węgierskiego. Publikuje w „De Re Militari”, „Mówią Wieki” i „Pruthenii”.


   Andrzej Witkowicz
   "Bułat i koncerz. Poprawki do obrazu wielkich
    bitew polsko-tureckich (1620–1683). Tom II"

  

ISBN 978-83-67111-13-3
286 str.
145x205 mm
Mapy: 17

Okładka miękka ze skrzydełkami

Zabrze – Tarnowskie Góry 2021

 

Spis treści:

 

IV Chocim 1673 r.
V Żurawno 1676 r.
VI Kampania r. 1683: Wiedeń
VII Kampania r. 1683: Parkany
Zakończenie
Załączniki
Bibliografia
Spis map i schematów
Ikonografia
PrzypisyO książce:
Wojny prowadzone przez Rzeczpospolitą w epoce nowożytnej mają ogromną literaturę i ciągle cieszą się dużym zainteresowaniem historyków. Niebagatelne miejsce zajmują pośród nich konflikty polsko-tureckie XVII stulecia, w tym szczególnie kluczowe ich wydarzenia, a więc wielkie bitwy. Są to również tematy bardzo mocno utrwalone w kulturze – malarstwie, literaturze i nawet filmie. 
W historiografii wojen Rzeczpospolitej