ul. Cicha 3, 42-690 Połomia
NIP: 648-201-87-85


Telefon:
+48 609 666 104


E-mail:
inforteditions@interia.pl


Zasady etyki wydawniczej:
1. Wydawnictwo INFORT EDITIONS stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym.
2. O przyjęciu monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową do planu wydawniczego decyduje Redakcja Wydawnictwa, biorąc pod uwagę profil Wydawnictwa oraz tematykę i oryginalność utworu.
3. Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, czyli przywłaszczeniu cudzego utworu w całości bądź w części oraz autoplagiatom, czyli opublikowaniu własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie. Wydawnictwo przeciwdziała także zjawiskom "ghostwriting" tj. pominięciu autorstwa osób, które tworzyły publikację i "guest authorship" tj. przypisaniu autorstwa utworu osobom, które nie uczestniczyły w jego tworzeniu, albo gdy ich wkład w tworzeniu był minimalny.
4. Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Autorów, a w szczególności do respektowania ich prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę Autorów oraz utworu.
5. Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy i edytorski, w tym proces redakcyjny.
6. Wydawnictwo publikuje recenzowane monografie naukowe lub monografie pod redakcją naukową.
7. Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową do publikacji.
8. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo
przetwarzania danych osobowych.
9. Przyjęty tekst jest publikowany na podstawie umowy wydawniczej.
10. Autor (autorzy) jest zobowiązany do przekazania wydawnictwu dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu lub autoplagiatu. Wykorzystane w publikacji badania lub informacje innych naukowców powinny być oznaczone w sposób wskazujący, że jest to cytat. Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii załącznikowej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane przy tworzeniu tekstu.
11. Autor zapewnia, że przekazane Wydawnictwu prawa autorskie
do utworu w dacie jego przyjęcia przez Wydawnictwo nie są ograniczone prawami osób trzecich, a korzystanie z utworu i rozporządzanie nim
przez Wydawnictwo nie będzie naruszać dóbr osobistych
ani też praw osób trzecich.
12. W przypadku prac zbiorowych Autor zgłaszający publikację do wydania jest zobowiązany określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła.


Procedura wydawnicza:
1. Warunkiem włączenia tekstu do planu wydawniczego jest zgłoszenie przez Autora tytułu do wydania i uzyskanie pozytywnej wewnętrznej opinii Redakcji Wydawnictwa oraz pozytywnej recenzji naukowej.
2. Teksty i materiał ilustracyjny przyjmowane są w formie elektronicznej
na adres: inforteditions@interia.pl. Tekst powinien odpowiadać warunkom opisanym w instrukcji wydawniczej stosowanej przez Wydawnictwo.
3. Uzyskanie pozytywnej recenzji naukowej oraz podpisanie umowy wydawniczej są warunkiem rozpoczęcia prac redakcyjnych,
w skład których wchodzą:
- opracowanie redakcyjne,
- korekta językowa,
- skład i łamanie,
- korekta techniczna,
- projektowanie okładki oraz map,
- druk.
4. O przebiegu każdego etapu prac redakcyjnych
Autor jest informowany na bieżąco.


Procedura recenzyjna:
1. Przed włączeniem do planu wydawniczego publikowane w naszym Wydawnictwie monografie podlegają procedurze recenzji wydawniczej.
2. Recenzja jest dwustopniowa.
3. Pierwszy etap - wewnętrzny: Redakcja Wydawnictwa, po zapoznaniu się ze spisem treści, przykładowym rozdziałem i bibliografią monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową, dokonuje wstępnej analizy monografii z punktu widzenia zgodności z podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego oraz poziomu merytorycznego oraz podejmuje decyzję o odrzuceniu monografii albo przekazaniu jej do recenzowania. W przypadku odrzucenia monografii Wydawnictwo zwraca otrzymane od Autora lub Autorów materiały (również w wersji elektronicznej).
4. Drugi etap - zewnętrzny: tekst przyjętej publikacji podlega recenzji wydawniczej przeprowadzonej przez co najmniej jednego recenzenta mającego tytuł profesora lub doktora habilitowanego.
5. Autorzy i recenzenci, do momentu włączenia publikacji do planu wydawniczego, nie znają swoich tożsamości. W innym przypadku recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a Autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, małżeństwo, powinowactwo), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
6. Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu w postaci książki poprzez:
- określenie trafności podjętej problematyki oraz jej oryginalności,
- zauważone przez recenzenta ewentualne usterki i nieprawidłowości merytoryczne w treści publikacji,
- propozycje zmian w treści utworu, które mogą przyczynić się do zwiększenia jej atrakcyjności na rynku wydawniczym.
7. Wydawnictwo gwarantuje niezależność opinii recenzentów. Wydawnictwo może jednak nie przyjąć wykonanej recenzji, jeżeli nie będzie ona odpowiadać umowie oraz stosownym przepisom prawa.
8. Czas wykonania recenzji nie powinien przekraczyć 2 miesięcy od daty przekazania tekstu publikacji do recenzji.
9. Recenzja winna mieć formę pisemną (dopuszcza się wersję elektroniczną) i kończyć się jednoznaczną opinią: pozytywną – dopuszczającą tekst do publikacji, warunkową – dopuszczającą do publikacji pod określonymi warunkami i zaleceniami, negatywną – odrzucająca publikację tekstu.
10. Dwie negatywne recenzje dyskwalifikują monografię z dalszego etapu prac wydawniczych. W przypadku otrzymania pozytywnej i negatywnej recenzji Redakcja Wydawnictwa przekazuje Autorowi lub Redaktorowi naukowemu treść negatywnej recenzji prosząc o odniesienie się do zawartych w niej wniosków oraz zwraca się z prośbą o wykonanie recenzji do trzeciego recenzenta. Po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi Autora lub Redaktora naukowego Redakcja Wydawnictwa podejmuje ostateczną decyzję o publikacji.
11. Dokumentacja recenzowania publikacji naukowych
przechowywana jest w archiwum Wydawnictwa.


Twój e-mail:

Wiadomość: 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: